Aktuality

Úřední hodiny pro veřejnost během prázdnin

Během prázdnin jsou úřední hodiny pro veřejnost každou středu v době od 8:00 h do 12:00 h a od 13:00 h do 14:00 h.Hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky

Ředitelka školy stanovila žákům, kteří nebyli v 2. pololetí 2017/2018 klasifikování v některém z předmětů nebo neprospěli nejvýše ze dvou předmětů, termín pro náhradní hodnocení resp. pro opravnou zkoušku na období od 27. 8. do 31. 8. 2018. Konkrétní termín byl sdělen žákům denní formy vzdělávání prostřednictvím třídního učitele, nepřítomní žáci a žáci dálkové formy vzdělávání byli informováni dopisem.
Upozorňujeme, že stanovený termín je závazný. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. Žák, který se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, také neprospěl.Informace pro žáky 1. ročníku

Do 31. 8. 2018 jsou povinni všichni přijatí uchazeči předložit vysvědčení z 9. třídy ZŠ, aby mohlo být zkontrolováno, že úspěšně ukončili základní školu a mohou pokračovat na střední škole. Je možné přinést originál vysvědčení do sekretariátu školy již v pátek 29. 6. 2018, o hlavních prázdninách v úředních hodinách, nebo zaslat ověřenou kopii vysvědčení poštou.
Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 7:30 hodin. V tento den obdrží žáci rozvrh hodin a budou seznámeni se školním řádem a souvisejícími předpisy, budou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, obdrží informace o možnosti stravování ve školní jídelně, seznámí se s budovou školy apod.
Veškerá potvrzení o vzdělávání obdrží žáci až při zahájení školního roku, a to proto, že žáky školy se stávají až 1. 9. 2018. Do 31. 8. 2018 jsou stále žáky základní školy - na období prázdnin je proto třeba žádat potvrzení o vzdělávání na základní škole.
Již druhé třídní schůzky pro zákonné zástupce - rodiče proběhnou v úterý 11. 9. 2018 od 16:00 hodin.Konzultace na dálkové formě vzdělávání

Ve školním roce 2018/2019 jsou stanoveny konzultační dny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve všech ročnících na středu.
Přesný rozvrh konzultací obdrží žáci při zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018 ve 14:00 hodin.Maturitní zkoušky - podzimní období 2018

Termíny zkoušek

Ředitelka školy stanovila následující termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2018:

  • praktická zkouška z odborných předmětů:
    • pondělí 10. září 2018 - příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h
  • ústní zkoušky společné i profilové části MZ:
    • úterý 18. září 2018 - přesný čas zkoušek bude znám v prvním zářijovém týdnu

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2018 se budou konat od 3. do 7. září 2018 dle jednotného zkušebního schématu, které určí a zveřejní MŠMT do 15. srpna 2018 (k dispozici např. na http://www.novamaturita.cz).Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.Přijímací řízení do 1. ročníku DÁLKOVÉ formy vzdělávání

Ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 v těchto oborech vzdělání:

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK BYL UKONČEN.