Aktuality

Úřední hodiny

V době hlavních prázdnin ve dnech od 7. 7. 2020 do 21. 8. 2020 jsou úřední hodiny pro veřejnost stanoveny takto:

  • od 7. 7. 2020 do 10. 7. 2020 - pondělí - pátek - 8:00 h - 12:00 h a 13:00 h - 14:00 h,
  • od 13. 7. 2020 do 21. 8. 2020 - každou středu - 8:00 h - 12:00 h a 13:00 h - 14:00 h.

V období od 13. 7. 2020 do 21. 8. 2020 výjimečně i mimo středu po předchozí telefonické domluvě.Maturity 2020

Přihlašování k podzimnímu termínu maturit

Přihlašování k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2020 bylo zahájeno v pondělí 29. 6. 2020. Přihlášky se podávají osobně v sekretariátu školy v úředních hodinách (jiný termín návštěvy jen po předchozí telefonické domluvě na tel. 224 917 774).

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky je 25. 7. 2020. Žáci, kteří budou konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, odevzdají do 25. 7. 2020 vlastní seznam literárních děl (jinak si při ústní zkoušce losují z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl).

Termíny zkoušek

Ředitelka školy stanovila následující termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2020:

  • praktická zkouška z odborných předmětů:
    • pondělí 7. září 2020 - příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h
  • ústní zkoušky společné i profilové části MZ:
    • úterý 15. září 2020 - přesný čas zkoušek bude znám v prvním zářijovém týdnu

Didaktické testy (a písemné práce) společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2020 se budou konat od 1. do 4. září 2020 dle jednotného zkušebního schématu, které určí a zveřejní MŠMT (k dispozici např. na https://maturita.cermat.cz/).Informace pro nově přijaté žáky 1. ročníku denní FV

Do 31. 8. 2020 jsou povinni všichni přijatí uchazeči předložit vysvědčení z 9. třídy ZŠ, aby mohlo být zkontrolováno, že úspěšně ukončili základní školu a mohou pokračovat na střední škole. Je možné přinést originál vysvědčení do sekretariátu školy již v úterý 30. 6. 2020, o hlavních prázdninách v úředních hodinách, nebo zaslat ověřenou kopii vysvědčení poštou.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 7:30 hodin. V tento den obdrží žáci rozvrh hodin a budou seznámeni se školním řádem a souvisejícími předpisy, budou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, seznámí se s budovou školy apod. Veškerá potvrzení o vzdělávání obdrží žáci až při zahájení školního roku, a to proto, že žáky školy se stávají až 1. 9. 2020. Do 31. 8. 2020 jsou stále žáky základní školy - na období prázdnin je proto třeba žádat potvrzení o vzdělávání na základní škole.

První třídní schůzky pro zákonné zástupce - rodiče proběhnou ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 17:00 hodin.

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku se uskuteční 30. 9. - 2. 10. 2020 ve Zbraslavicích, v rekreačním a sportovním areálu U Starého rybníka.Hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky

Ředitelka školy stanovila žákům, kteří nebyli v 2. pololetí 2019/2020 klasifikování v některém z předmětů nebo neprospěli nejvýše ze dvou předmětů, termín pro náhradní hodnocení resp. pro opravnou zkoušku na období od 25. 8. do 31. 8. 2020. Konkrétní termín byl sdělen žákům prostřednictvím třídního učitele na konci června, nepřítomní žáci byli informováni dopisem.
Upozorňujeme, že stanovený termín je závazný. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. Žák, který se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, také neprospěl.Informace pro žáky dálkové FV

Ve školním roce 2020/2021 jsou stanoveny konzultační dny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve všech ročnících na středu.
Přesný rozvrh konzultací obdrží žáci při zahájení školního roku v úterý 1. září 2020 ve 13:30 hodin.Informace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí 2019/2020

Na základě ustanovení § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás informujeme, že v souladu s výše uvedenou vyhláškou bude hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí tohoto školního roku na vysvědčení vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy, a 
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s výše uvedeným nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020, například pravidlo o zkoušce na doplnění klasifikačních podkladů při docházce nižší než 75 %, se nepoužijí.

Pro žáky, kteří se přihlásili na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce platí zvláštní pravidlo, podle kterého nelze tyto žáky na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 hodnotit stupněm "5 - nedostatečný" nebo slovem "nehodnocen(a)"; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo "prospěl(a)".

Úplné znění vyhlášky naleznete na našich webových stránkách v části IS Merkur (Dokumenty a formuláře pro denní formu vzdělávání, resp. dálkovou formu vzdělávání). Právně závazné znění však vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.Jsme ve finále JA studentských firem roku 2020

Náš tým Manola cosmetics, ve složení Simona Gabrielová, Adéla Čipčalová, Klára Vokolková, Michaela Hermanová, Kristýna Sudová a Markéta Nováková, se probojoval mezi 10 nejlepších JA studentských firem roku 2020 a postupuje tak do národního finále soutěžního veletrhu.

Máme radost a gratulujeme jim i paní profesorce Stávkové, která předmět JA studentská firma vyučuje.Vítězství v celostátním kole soutěže Účetní tým 2020

V pátek 28. února 2020 předvedli 3 žáci naší školy, Jakub Vobořil, Pavlína Křenková a Vašek Janeček, vynikající výkony ve finálovém kole celostátní soutěže Účetní tým 2020 a v konkurenci 12 týmů z celé České republiky, které do finále postoupily jako vítězové kol základních, se umístili na 1. místě. Potvrdili tak, že jejich znalosti z účetnictví jsou výborné a vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo v lednu 2020 získali právem. Za týmem naší školy se na 2. místě umístil tým Obchodní akademie a JŠ, Pardubice a na 3. místě skončil tým Gymnázia, obchodní akademie a JŠ, Svitavy.Vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo 2020

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti Dal Znojmo 2020. V konkurenci 77 soutěžících si vedli výborně – Václav Janeček skončil na 4. místě a Jakub Vobořil soutěž vyhrál. Díky vynikajícím výkonům obou chlapců se naše škola umístila mezi všemi zúčastněnými školami na 1. místě.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.