Aktuality

Konzultace pro žáky nižších ročníků

Z organizačních a personálních důvodů (zejména zajištění jednotných přijímacích zkoušek a ústních maturitních zkoušek) nebude naše škola od 8. června 2020 plošně organizovat konzultace a třídnické hodiny pro žáky 1. až 3. ročníku denní formy vzdělávání (resp. 1. až 4. ročníku dálkové formy vzdělávání).

Pokud však bude ze strany konkrétní skupiny žáků a jejich vyučující(ho) zájem o prezenční konzultaci a aktuální provozní situace školy to umožní, pak se takové konzultace mohou konat. Účast žáků na těchto konzultacích bude dobrovolná a podmíněná dodržováním stanovených podmínek (zejména poskytnutí písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, povinnost používání roušky s výjimkou pobytu ve třídě při minimálním rozestupu 1,5 m, povinnost mít u sebe dvě roušky a sáček na její uložení a další). Úplný výčet pravidel, které jsou žáci povinni dodržovat, je k dispozici na webových stránkách školy v části IS Merkur.Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce

Zákonným zástupcům uvedeným v přihláškách jsme rozeslali pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Pozvánky jsme rozeslali doporučeně poštou nebo datovou schránkou. Současně, pokud uchazeč nebo jeho zákonný zástupce uvedl na přihlášce mailovou adresu, zaslali jsme pozvánku také elektronicky.

Jednotná přijímací zkouška se koná v pondělí 8. června 2020.

V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN, ze dne 25. 5. 2020, musí uchazeč o vzdělávání před prvním vstupem do budovy předložit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. V případě nezletilých uchazečů toto čestné prohlášení musí být podepsané zákonným zástupcem.

V případě, že uchazeč podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy nepředloží a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímacího řízení dodat, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení.Maturity 2020 - aktuální termíny zkoušek

Původní, ředitelkou školy stanové termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části'maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2020, se staly v souvislosti se zákazem přítomnosti žáků ve škole a přijetím nové legislativy neplatnými.

Nové termíny jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020:

Praktická zkouška z odborných předmětů (zkouška profilové části MZ):

 • 26. května 2020 - 4. B, 4. C, 4. D, 4. E a 4. F
 • 27. května 2020 - 4. A a D5. A

Ústní zkoušky (zkoušky společné i profilové části MZ):

 • 15. - 19. června 2020 - 4. B, 4. D a 4. E
 • 22. - 26. června 2020 - 4. A, 4. C, 4. F a D5. A

Časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky určilo MŠMT takto:

 • 1. června 2020
  • matematika - začátek v 8:00 h
  • anglický jazyk - začátek v 13:00 h
 • 2. června 2020
  • český jazyk a literatura - začátek v 8:00 h
  • německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk - začátek v 13:00 h
 • 3. června 2020
  • Matematika+ - začátek v 9:00 hInformace o způsobu hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí 2019/2020

Na základě ustanovení § 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, Vás informujeme, že v souladu s výše uvedenou vyhláškou bude hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí tohoto školního roku na vysvědčení vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy,
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud měl pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy, a 
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou, která jsou v rozporu s výše uvedeným nebo která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020, například pravidlo o zkoušce na doplnění klasifikačních podkladů při docházce nižší než 75 %, se nepoužijí.

Pro žáky, kteří se přihlásili na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce platí zvláštní pravidlo, podle kterého nelze tyto žáky na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 hodnotit stupněm "5 - nedostatečný" nebo slovem "nehodnocen(a)"; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo "prospěl(a)".

Úplné znění vyhlášky naleznete na našich webových stránkách v části IS Merkur (Dokumenty a formuláře pro denní formu vzdělávání, resp. dálkovou formu vzdělávání). Právně závazné znění však vyplývá výhradně ze Sbírky zákonů.Úřední hodiny a přístup do budovy školy

Od pondělí 25. 5. 2020 do odvolání je budova školy pro žáky a veřejnost otevřena každý pracovní den od 8:00 h do 12:00 h.

Prosíme Vás, abyste před tím, než školu osobně navštívíte, napsali e-mail na cao8@cao8.cz a v něm uvedli, co potřebujete vyřídit. Pokud to bude jen trochu možné, připravili bychom to pro Vás předem, aby se Vaše návštěva ve škole zkrátila na co nejkratší dobu.

Telefonický kontakt je možný každý pracovní den od 8:00 h do 12:00 h.

Děkujeme za pochopení.Jsme ve finále JA studentských firem roku 2020

Náš tým Manola cosmetics, ve složení Simona Gabrielová, Adéla Čipčalová, Klára Vokolková, Michaela Hermanová, Kristýna Sudová a Markéta Nováková, se probojoval mezi 10 nejlepších JA studentských firem roku 2020 a postupuje tak do národního finále soutěžního veletrhu.

Máme radost a gratulujeme jim i paní profesorce Stávkové, která předmět JA studentská firma vyučuje.Doplňovací volby do školské rady

Vzhledem k mimořádným opatřením přijatým vládou ČR v souvislosti s výskytem koronaviru (zejména omezení volného pohybu osob) není možné uskutečnit doplňovací volby členů do školské rady v původně plánovaném termínu 7. dubna 2020.

Nový termíny voleb bude stanoven, jakmile to situace umožní.Vítězství v celostátním kole soutěže Účetní tým 2020

V pátek 28. února 2020 předvedli 3 žáci naší školy, Jakub Vobořil, Pavlína Křenková a Vašek Janeček, vynikající výkony ve finálovém kole celostátní soutěže Účetní tým 2020 a v konkurenci 12 týmů z celé České republiky, které do finále postoupily jako vítězové kol základních, se umístili na 1. místě. Potvrdili tak, že jejich znalosti z účetnictví jsou výborné a vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo v lednu 2020 získali právem. Za týmem naší školy se na 2. místě umístil tým Obchodní akademie a JŠ, Pardubice a na 3. místě skončil tým Gymnázia, obchodní akademie a JŠ, Svitavy.Vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo 2020

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti Dal Znojmo 2020. V konkurenci 77 soutěžících si vedli výborně – Václav Janeček skončil na 4. místě a Jakub Vobořil soutěž vyhrál. Díky vynikajícím výkonům obou chlapců se naše škola umístila mezi všemi zúčastněnými školami na 1. místě.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.