Aktuality

Obnovení prezenční výuky

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 se od 24. května 2021 obnovuje prezenční výuka žáků středních škol, a to bez rotací.

Všichni žáci 1. a 2. ročníku přijdou v pondělí 24. května do školy na 8:00 h.

Po celou dobu přítomnosti ve škole si musí žáci (i zaměstnanci a další osoby) chránit nos a ústa respirátorem (či obdobným prostředkem) minimálně třídy FFP2 (KN 95).

Žáci se musí podrobit neinvazivnímu preventivnímu testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s níže uvedenými výjimkami.

Preventivní testování nemusí podstupovat osoba, která prokáže příslušným potvrzením, že

 • absolvovala u poskytovatele zdravotních služeb nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • absolvovala u poskytovatele zdravotních služeb nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • byla očkována proti onemocnění COVID-19 a 
 • od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace 1. dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců
 • prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

Preventivní antigenní test poskytne žákovi škola a žák si jej provede sám. Testování se aktuálně provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.Mimořádný termín praktické maturitní zkoušky

V souladu s výrokem XXXIII. opatření obecné povahy MŠMT čj. MSMT-3267/2021-3, ve znění opatření obecné povahy ze dne 28. dubna 2021 čj. MSMT-3267/2021-6, stanovila ředitelka školy mimořádný termín praktické zkoušky z odborných předmětů konané formou praktické zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 na středu 23. června 2021.

Na mimořádný termín praktické zkoušky je nutné se písemně přihlásit - využít lze například tento vzor. Lhůta pro podání písemné přihlášky činí u maturantů, kteří při zkoušce neuspěli, 3 pracovní dny ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděli od předsedy zkušební maturitní komise.Úprava maturitních zkoušek

Dne 28. dubna 2021 vydalo MŠMT dodatek k opatření obecné povahy, kterým se upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.

Bližší informace (relevantní pro žáky a absolventy naší školy, kteří budou konat maturitní zkoušky na naší škole v jarním nebo podzimním období 2021) jsou k dispozici ZDE.Vítězství v krajském kole Olympiády v českém jazyce

Ve středu 7. dubna 2021 proběhlo distanční formou krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naše žákyně Šárka Švecová (3. B) a Barbora Švecová (3. C), zdárné řešitelky kola školního i obvodního, dosáhly v krajském kole obdivuhodného úspěchu. Nezalekly se silné konkurence a výborně si poradily se zapeklitými úkoly jazykové části i slohovou prací. Barboře Švecové se podařilo s přehledem porazit všech 26 dalších účastníků krajského kola OČJ a výsledkem je krásné 1. místo!!! Gratulovat však můžeme také Šárce Švecové, jejíž 9. místo považujeme rozhodně za chvályhodné. Děkujeme oběma žákyním za vzornou reprezentaci naší školy a Báře přejeme mnoho štěstí v ústředním kole!Vítězství v on-line části celostátní soutěže v účetnictví Má dáti dal 2021

Do celostátní soutěže Má dáti dal 2021 se navzdory distanční výuce přihlásilo 82 žáků z 31 obchodních akademií z celé České republiky. Naše škola přihlásila 3 žáky a jejich umístění je fantastické. Obsadili první tři místa - Anna Mikysková (1. místo), Lukáš Talman (2. místo) a David Louis (3. místo). Gratulujeme moc! Škoda, že epidemiologická situace neumožnila konání finálového kola v prezenční formě ve Znojmě.Termíny maturitních zkoušek v jarním období roku 2021

Ředitelka školy stanovila v souladu s opatřením obecné povahy MŠMT čj. MSMT-3267/2021-3, v platném znění, následující konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitních zkoušek v jarním zkušebním období roku 2021:
Praktická zkouška z odborných předmětů:

 • 6. května 2021 - 4. C, 4. D, 4. E a 4. F
 • 7. května 2021 - 4. A, 4. B a D5. A

Ústní zkoušky:

 • 1. - 3. června 2021 - 4. A
 • 1. - 4. června 2021 - 4. D a 4. F
 • 7. - 9. června 2021 - 4. B a D5. A
 • 7. - 10. června 2021 - 4. C a 4. E

Časový rozvrh konání didaktických testů ve společné části maturitní zkoušky - (https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar) - určilo MŠMT takto (uvedené jsou zde pouze zkoušky, ke kterým se na naší škole přihlásil alespoň jeden žák):

 • řádný termín
  • 24. května 2021 - matematika, anglický jazyk
  • 25. května 2021 - český jazyk a literatura
  • 26. května 2021 - německý, ruský a španělský jazyk
 • mimořádný termín
  • 7. července 2021 - matematika, anglický jazyk
  • 8. července 2021 - český jazyk a literatura
  • 9. července 2021 - německý, ruský a španělský jazykRozhodnutí o konání jednotné přijímací zkoušky

Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je vyšší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, proto budou uchazeči, kteří na naši školu podali přihlášku, konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.Přijímací řízení do 1. ročníku

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 v těchto oborech vzdělání:Provoz školy

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14600/2021-2/MIN/KAN ze dne 12. dubna 2021 pokračuje zákaz osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání, s některými níže uvedenými výjimkami.

V souladu s tímto opatřením bude od 19. 4. 2021 probíhat výuka žáků denní i dálkové formy vzdělávání distančním způsobem podle stálého rozvrhu hodin, který byl platný v době distanční výuky od 8. 2. 2021. Vyučovací hodiny jsou v něm rozděleny podle toho, zda v nich bude probíhat výuka synchronní nebo asynchronní formou.

Za stanovených podmínek je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních opravných zkoušek, maturitních zkoušek a skupinových konzultací žáků posledního ročníku a žáků ohrožených školním neúspěchem v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (žáci, kteří mají zájem o účast na skupinové konzultaci, se obrátí na svého vyučujícího).

I nadále platí, že jsou žáci povinni hlásit třídním učitelům výskyt onemocnění COVID-19, pokud jsou po testu COVID-19 pozitivní, ev. pokud musí zůstat v karanténě.

Vstup třetích osob do budovy školy (např. zákonných zástupců nezletilých žáků, kontrolních orgánů, HSHMP a osob zajišťujících nezbytné služby) je obecně možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy. Vstup je možný jen po předchozím objednání a jen v úředních hodinách.

Jakmile získáme informace z MŠMT o dalším vývoji v oblasti školství, budeme Vás obratem informovat.Povinnost nosit ochranu dýchacích cest

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 15757/2020/47/MIN/KAN je zavedena povinnost nosit ochranu dýchacích cest (úst a nosu) v budově školy. Přípustný je pouze respirátor třídy FFP2 (i KN95) nebo vyšší. Přesná specifikace stanových ochranných prostředků i výjimky z jejich nošení jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.Omezení vstupu do budovy školy

Třetím osobám (tj. všem mimo zaměstnanců a žáků školy) bude od 7. září 2020 umožněn vstup do budovy školy pouze po předchozím objednání (telefonickém nebo elektronickém). Tyto osoby nesmí vykazovat příznaky infekčního onemocnění a musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranné prostředky dýchacích cest (např. roušku).Prodloužení funkčního období členů školské rady

V návaznosti na Opatření obecné povahy vydané MŠMT čj. MSMT - 40610/2020-1 ze dne 29. října 2020, ředitelka školy oznamuje, že funkční období členů Školské rady při Českoslovanské akademii obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné škole, Praha 2, Resslova 8, za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, které mělo skončit dne 7. listopadu 2020, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.Vítězství v celostátním kole soutěže Účetní tým 2020

V pátek 28. února 2020 předvedli 3 žáci naší školy, Jakub Vobořil, Pavlína Křenková a Vašek Janeček, vynikající výkony ve finálovém kole celostátní soutěže Účetní tým 2020 a v konkurenci 12 týmů z celé České republiky, které do finále postoupily jako vítězové kol základních, se umístili na 1. místě. Potvrdili tak, že jejich znalosti z účetnictví jsou výborné a vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo v lednu 2020 získali právem. Za týmem naší školy se na 2. místě umístil tým Obchodní akademie a JŠ, Pardubice a na 3. místě skončil tým Gymnázia, obchodní akademie a JŠ, Svitavy.Vítězství v celostátní soutěži Má dáti Dal Znojmo 2020

Ve dnech 27. a 28. ledna 2020 se dva žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže v účetních znalostech Má dáti Dal Znojmo 2020. V konkurenci 77 soutěžících si vedli výborně – Václav Janeček skončil na 4. místě a Jakub Vobořil soutěž vyhrál. Díky vynikajícím výkonům obou chlapců se naše škola umístila mezi všemi zúčastněnými školami na 1. místě.Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.