Aktuality

Úřední hodiny během letních prázdnin

Úřední hodiny pro veřejnost jsou během letních prázdnin každou středu od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin.Pozvánka k písemným zkouškám společné části

Maturantům naší školy, kteří jsou přihlášení alespoň k jedné zkoušce společné části konané písemnou formou (tzn. písemná práce nebo didaktický test), byla pozvánka zaslána na jejich e-mailovou adresu dne 16. srpna 2019. Pozvánka obsahuje kromě jiného datum, čas a místnost konání příslušné písemné zkoušky. V případě, že nebyl některému z maturantů e-mail doručen, doporučujeme zkontrolovat spamový koš, případně je možné vyzvednutí vytištěné pozvánky přímo ve škole v úředních hodinách.Hodnocení v náhradním termínu a opravné zkoušky

Ředitelka školy stanovila žákům, kteří nebyli v 2. pololetí 2018/2019 klasifikování v některém z předmětů nebo neprospěli nejvýše ze dvou předmětů, termín pro náhradní hodnocení resp. pro opravnou zkoušku na období od 27. 8. do 30. 8. 2019. Konkrétní termín byl sdělen žákům prostřednictvím třídního učitele na konci června, nepřítomní žáci byli informováni dopisem.
Upozorňujeme, že stanovený termín je závazný. Není-li žák hodnocen ani v náhradním termínu, neprospěl. Žák, který se nedostaví k vykonání opravné zkoušky, také neprospěl.Informace pro žáky 1. ročníku denní FV

Do 31. 8. 2019 jsou povinni všichni přijatí uchazeči předložit vysvědčení z 9. třídy ZŠ, aby mohlo být zkontrolováno, že úspěšně ukončili základní školu a mohou pokračovat na střední škole. Je možné přinést originál vysvědčení do sekretariátu školy již v pátek 28. 6. 2019, o hlavních prázdninách v úředních hodinách, nebo zaslat ověřenou kopii vysvědčení poštou.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. září 2019 v 7:30 hodin. V tento den obdrží žáci rozvrh hodin a budou seznámeni se školním řádem a souvisejícími předpisy, budou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví, seznámí se s budovou školy apod.

Veškerá potvrzení o vzdělávání obdrží žáci až při zahájení školního roku, a to proto, že žáky školy se stávají až 1. 9. 2019. Do 31. 8. 2019 jsou stále žáky základní školy - na období prázdnin je proto třeba žádat potvrzení o vzdělávání na základní škole.

Již druhé třídní schůzky pro zákonné zástupce - rodiče proběhnou v úterý 10. 9. 2019 od 16:00 hodin.Informace pro žáky dálkové FV

Ve školním roce 2019/2020 jsou stanoveny konzultační dny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve všech ročnících na středu.
Přesný rozvrh konzultací obdrží žáci při zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019 ve 14:00 hodin.Stanovení termínu maturitních zkoušek

Ředitelka školy stanovila následující termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2019:

  • praktická zkouška z odborných předmětů:
    • pondělí 9. září 2019 - příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h
  • ústní zkoušky společné i profilové části MZ:
    • pondělí 16. září 2019 - přesný čas zkoušek bude znám v prvním zářijovém týdnu

Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2019 se budou konat od 2. do 6. září 2019 dle jednotného zkušebního schématu, které určí a zveřejní MŠMT (k dispozici např. na http://www.novamaturita.cz).Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Mgr. Janu Jarmarovou nebo Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku

Podrobnější informace o adaptačním kurzu najdete na záložce IS Merkur - denní forma vzdělávání - dokumenty a formuláře.