Aktuality

Přihlašování k podzimnímu termínu maturit

Přihlašování k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2024 bylo zahájeno v pátek 14. 6. 2024. Přihlášky se podávají osobně v kanceláři č. 223 u zástupce ředitelky školy Ing. Kučery - doporučujeme domluvit si termín návštěvy předem na tel. 224 917 774.

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky je 25. 6. 2024.

Žáci, kteří budou konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury, odevzdají do 30. 6. 2024 vlastní seznam literárních děl (jinak si při ústní zkoušce losují z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl). Žáci, kteří budou chtít nahradit profilovou zkoušku z cizího jazyka výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky, podají písemnou žádost + úředně ověřenou kopii certifikátu do 30. 6. 2024.Volba členů do školské rady

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady svoláváme všechny oprávněné osoby k volbám členů do školské rady na den 26. června 2024.

Volby se budou konat v budově Českoslovanské akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 8 (dále jen „škola“), a to v době od 10:30 hodin do 13:00 hodin v místnosti č. 211 (2. patro).

Na členy školské rady za pedagogické pracovníky kandidují (podle abecedy): • Mgr. Adéla Hobzová • RNDr. Brigita Vraná • PaedDr. Monika Žákovská • Mgr. Sabina Žigová

Oprávněnými osobami pro volbu členů školské rady za pedagogické pracovníky školy jsou pedagogičtí pracovníci školy.

Oprávněná osoba, která se zúčastní voleb, má povinnost se podepsat do prezenční listiny. Volební lístky obdrží oprávněné osoby dne 26. června 2024 prostřednictvím členů přípravného výboru ve volební místnosti.

Oprávněná osoba označí křížkem na volebním lístku maximálně dva kandidáty a volební lístek vhodí do volební urny ve volební místnosti. Za neplatný volební lístek bude považován volební lístek s označením třech a více kandidátů a volební lístek s nejednoznačným (např. nečitelným, škrtaným) označením kandidátů.

Vyhodnocení voleb provede ve čtvrtek 27. června 2024 přípravný výbor. Výsledky voleb budou zveřejněny v MS Teams (tým Sborovna) a na webových stránkách školy.

Oznámení o konání voleb členů do školské rady.pdfTermíny maturitních zkoušek v podzimním období roku 2024

Ředitelka školy stanovila následující konkrétní termíny zkoušek profilové části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním období roku 2024:

  • Praktická zkouška z odborných předmětů
    • pátek 6. září 2024 - příchod maturantů v 7:15 h, zahájení zkoušky v 7:30 h
  • Písemná práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků
    • pondělí 9. září 2024 - přesný čas bude znám počátkem září 2024
  • Ústní zkoušky
    • čtvrtek 12. září 2024 - přesný čas zkoušek bude znám počátkem září 2024

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2024 se budou konat na spádové škole (tedy nikoliv na naší škole) od 2. do 5. září 2024 dle jednotného zkušebního schématu, které určí a zveřejní MŠMT do 15. srpna 2024 (k dispozici např. na https://maturita.cermat.cz/).Vítězství v celostátní soutěži s názvem "TGM - život, dílo a odkaz pro současnost"

11. ročník soutěže vyhlášené Masarykovým demokratickým hnutím ve spolupráci s MŠMT měl za cíl přiblížit žákům osobnost Tomáše Garrigua Masaryka a jeho význam pro součastnou dobu. Žákyně naší školy Lucie Hlavičková z třídy 4. A svým vítězstvím ukázala nejen své schopnosti, ale také hluboký zájem o historii a odkaz našeho prvního prezidenta. Lucii k vítězství moc gratulujeme a děkujeme ji za vzornou reprezentaci školy.Zlato ze soutěže v psaní na klávesnici

V pátek 12. května 2023 se naši nejlepší žáci zúčastnili tradičního Májového turnaje v psaní na klávesnici pro žáky 1. ročníků, který pořádala OA Hovorčovická. Ve velké konkurenci 52 soutěžících ze 14 škol z Prahy a Středočeského kraje se umístil na 1. místě náš žák Ricardo Daniel García z 1. F, skvělým výkonem 309 úhozů za minutu, psal bez chyby, na 12. místě Martin Brouček z 1. E, na 26. místě Klára Nedvědová z 1. F. V soutěži týmů se umístili na 3. místě ze 17. Gratulujeme!

Májový turnaj 2023_05_12.jpg


.2. místo v celostátní soutěži v účetnictví

Zásluhou Adély Hrubantové a Veroniky Hovorkové se naše škola umístila na úžasném 2. místě v celostátní účetní soutěži MÁ DÁTI - DAL 2023. Adéla k tomu přidala ještě skvělé 3. místo v kategorii jednotlivců. GRATULUJEME!!

A to není zdaleka jediný úspěch, kterého naši žáci dosáhli - podívejte se!Mezinárodní jazyková zkouška

Naše obchodní akademie je partnerem British Council v rámci programu Addvantage. Díky tomu se mohou naši žáci prostřednictvím školy hlásit ke složení zkoušek organizovaných British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE).

Zájemci se v této věci mohou obrátit na Ing. Martina Kučeru, kteří jim sdělí veškeré podrobnosti.