Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1. Název

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8

2. Důvod a způsob založení

Za základní důvod založení naší školy považujeme věcné naplnění Čl. 33 Listiny základních práv a svobod, který stanoví povinnost státu poskytnout občanům přiměřené podmínky k bezplatnému vzdělávání na středních školách.

Stěžejním předpisem upravujícím postavení naší střední školy je zákon č. 561/2004 Sb., o základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Naše škola byla založena 7. října roku 1872 členy spolku "Merkur", kteří prosadili myšlenku založení první obchodní akademie, kde vyučovacím jazykem bude český jazyk. Podařilo se jim to, jak bylo v té době obvyklé, díky sbírkám a obětavé práci množství význačných vlastenců (J. Otto, Dr. F. L. Rieger, Dr. F. Palacký, Dr. K. Sladkovský, V. Náprstek a mnoho dalších). V současné době je naše škola zřízena na základě zřizovací listiny Hlavního města Prahy a je řízena statutárním orgánem právnické osoby vykonávající činnost školy, Ing. Dagmar Krutskou, která je zároveň v souladu s § 166 školského zákona ředitelkou školy. Nad činností školy provádí dohled zřizovatel školy, Hlavní město Praha, a to prostřednictvím odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Dále škola podléhá v intencích školského zákona kontrolám ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České školní inspekce.

3. Organizační struktura

Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Bankovní spojení PPF banka, a. s. 2001860001/6000. Vzhledem k tomu, že pro správné určení platby je nutné uvést konstantní symbol, je potřeba se vždy domluvit předem s pracovníkem školy. Číslo bude následně sděleno pracovníkem školy současně s variabilním symbolem identifikujícím platbu.

6. IČ

00638463

7. DIČ

CZ00638463

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:
a) osobně v úředních hodinách v podatelně školy,
b) zasláním dokumentu v analogové (listinné) podobě na doručovací adresu školy,
c) zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny,
d) prostřednictvím informačního systému datových schránek,
e) na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky je třeba podat písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Opravné prostředky je možné podávat:
a) osobně v úředních hodinách v podatelně školy,
b) zasláním dokumentu v analogové (listinné) podobě na doručovací adresu školy, c) zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny,
d) prostřednictvím informačního systému datových schránek,
e) na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/

14. Předpisy

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Nařízení vlády č. 75/2005, o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, v platném znění
 • Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění
 • Vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
 • Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění
 • Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad vynaložených v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
Za každých započatých 30 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací Kč 50,--

Za pořízení

 • jednostranné kopie
  • A4 Kč 2,--
  • A3 Kč 3,--
 • oboustranné kopie
  • A4 Kč 3,--
  • A3 Kč 4,--

Za výtisk jedné stránky A 4 z tiskárny z počítače - Kč 3,--

Za pořízení technických nosičů dat:

 • CD Kč 10,--
 • DVD Kč 15,--

Za odeslání informací žadateli – náklady za použitou nebo požadovanou poštovní se hradí ve výši skutečných nákladů dle platného ceníku použitého provozovatele poštovních služeb.
Za balné paušál - Kč 30,--
Oznámení o vyřízení žádosti i poskytovaná informace se zasílají žadateli doporučeným psaním s doručenkou.

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999