O nás

žáci v 013_DSC5042.jpg


POJĎTE STUDOVAT NA NAŠI ŠKOLU, protože naši absolventi

 • zvládají mezinárodní zkoušky z cizího jazyka na úrovni B2 (dle společného evropského referenčního rámce SERR)
 • komunikují ve dvou cizích jazycích a udržují kontakty se známými či kamarády, které získali v rámci spolupráce s partnerskými školami
 • rozpoznají a pojmenují psychické vlastnosti nás samotných, ale rovněž druhých lidí – to pak využijí při pohovorech do zaměstnání, při přijímacím řízení na vysoké školy v zahraničí či rovnou v práci v PR či HR odděleních
 • orientují se v možnostech získávání a výběru zaměstnanců z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele
 • vysvětlí základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a ví, jak se bránit proti tomu, co je v rozporu s právní úpravou
 • v praxi uplatní znalosti pracovního, trestního, občanského či rodinného práva
 • nemají problém s českým jazykem – bez potíží zvládají testy státní části maturitní zkoušky
 • v českém jazyce vyjadřují i komplikované (např. filosofické či ekonomické) myšlenky, bez větších problémů rozumí složitějším odborným textům
 • orientují se v současném společenském a politickém dění a diskutují o něm
 • vysvětlí vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje, vysvětlí a znázorní vznik a změny tržní rovnováhy
 • dokáží vést firmám účetní agendu
 • a mnoho dalšího!

NABÍZENÉ OBORY

EL

78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM

ŠVP Manažerské lyceum

OA

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠVP Mezinárodní obchod a diplomacie

SPZ

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠVP Obchodní akademie pro studující při zaměstnání3xbanner_partnerska_skola_0409_2022.jpg

NAŠI ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 • úspěšnost přijetí našich absolventů na VŠ patří pravidelně k nejvyšším mezi odbornými školami
 • vyučování zpravidla začíná v 7:30 h a končí ve 13:45 hodin, v odpoledních hodinách mají některé třídy pouze tělesnou výchovu
 • absolvent ČAO Dr. Edvarda Beneše získává složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, což mu umožňuje ucházet se jednak o studium na vysokých školách a jednak se uplatnit i v praxi
 • ve škole je 8 moderních počítačových učeben, které jsou využívány nejen při výuce informační technologie, ale i písemné a elektronické komunikace, jazyků a ekonomických předmětů
 • studenti mají přístup na internet nejen během výuky, ale i denně v odpoledních hodinách
 • organizujeme adaptační kurzy pro žáky 1. ročníku
 • organizujeme lyžařské výcvikové kurzy a sportovně-turistické kurzy
 • zapojujeme se do mezinárodních projektů a výměn, např. v rámci programu Erasmus+

S3 Panorama upr3.jpg

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • v budově školy poskytuje žákům i jejich rodičům služby školní metodik prevence Mgr. Lucie Sojková, výchovná poradkyně a školní psycholožka
 • je zde školní knihovna se studovnou
 • v prostorách školy se nachází také posilovna, bufet s občerstvením a nápojové automaty
 • obědvat mohou žáci ve školní jídelně sousední základní školy (viz. níže) a Domova mládeže v Dittrichově ulici
 • ubytování je možné v Domově mládeže v Dittrichově ulici (pro děvčata), popř. v ulici Neklanova (škola nezajišťuje)

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V ZŠ A MŠ RESSLOVA 10

Stravování ve školní jídelně Základní a Mateřské školy v Praze 2, Resslova 10, přináší pro strávníky tyto výhody:

 • blízkost jídelny směrem k metru
 • velká jídelna se 100 místy, příjemné prostředí
 • dlouhá výdejní doba, od 13:45 hodin rezervováno jen pro naše žáky (pokud jídelna mimořádně nestanoví jinak - např. v době konání voleb, mimořádných opatření apod.)
 • cena 1 oběda od září 2022 činí 43 Kč
 • výběr ze dvou jídel - jedno klasické, druhé odlehčené (ryby, drůbež nebo bezmasé) - obědy lze měnit nejpozději 2 pracovní dny předem
 • možnost objednávání a odhlašování jídel přes internet *možnost přihlášení kdykoliv (i v průběhu měsíce)
 • odhlášky nejpozději do 7:00 hodin ráno daného dne
 • různé možnosti platby stravného -složenka, bankovním převodem Více informací na www.zsressl.cz, nebo osobně v kanceláři školní jídelny - telefon a záznamník 224 915 557, mobil: 606 569 253, email: jídelna@zsressl.cz


SPOLUPRÁCE S PARTNERY

Cambridge P.A.R.K.

Cambridge P.A.R.K. je od roku 2012 autorizovaným centrem pro pořádání jazykových zkoušek Cambridge English, které jsou jedny z nejprestižnějších mezinárodně uznávaných zkoušek z angličtiny na světě. Od roku 2015 má jako jedno ze tří zkouškových center v ČR statut PLATINUM CENTRE, které potvrzuje vysokou úroveň poskytovaných služeb a stálý nárůst počtu kandidátů.

Naši žáci skládají ve spolupráce se zkouškovým centrem Cambridge P.A.R.K. zkoušky z obecné angličtiny na úrovni B1, B2 (First - FCE) či C1 (Advanced - CAE). Nejen, že je přihlašování pro žáky pohodlnější a cenově výhodnější, ale zaregistrovaní žáci mají přístup i ke zkušebním testům.

Zkoušky Cambridge English a další jsou v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. Certifikát lze využít i pro nahrazení profilové části maturitní zkoušky z anglického jazyka.

C-PARK_PS_RGB_a.jpg

Skupina PKF Apogeo

Skupina společností PKF APOGEO poskytuje transakčního poradenství, oceňování, daňového a účetního poradenství, auditu, mzdové agendy a správy rodinného majetku na českém trhu od roku 2001. Jednotlivé společnosti jsou členy profesních komor, tj. Komory daňových poradců České republiky, Komory auditorů, Komory certifikovaných účetních, České Komory odhadců majetku a Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů, a držiteli certifikace ISO 9001 a ISO 27001.

Skupina PKF Apogeo spolupracuje se školou v oblasti přednášek a odborných praxí.

logo DISPLEJ - barevné pozitiv.png


Spolupráce s VŠE - fakultní cvičná škola

Fakultní cvičná škola Fakulty Financí a účetnictví VŠE Praha je čestné označení, které uděluje děkan Fakulty financí a účetnictví vybraným obchodním akademiím, se kterými fakulta dlouhodoběji spolupracuje zejména při zajišťování pedagogických praxí pro studenty fakulty. Právo užívat označení Fakultní cvičná škola může být uděleno pouze obchodní akademii, která garantuje kvalitní výuku ekonomických předmětů kvalifikovanými a tvořivými učiteli, uplatňuje při výuce moderní vyučovací metody s využiváním didaktické techniky, disponuje dobře vybavenými učebnami a dlouhodoběji aktivně spolupracuje s fakultou.

Spolupráce s UK - fakultní škola

Díky dlouhodobé spolupráci jsme také Fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.