O nás

žáci v 013_DSC5042.jpg


POJĎTE STUDOVAT NA NAŠI ŠKOLU, protože naši absolventi

 • zvládají mezinárodní zkoušky z cizího jazyka na úrovni B2 (dle společného evropského referenčního rámce SERR)
 • komunikují ve dvou cizích jazycích a udržují kontakty se známými či kamarády, které získali v rámci spolupráce s partnerskými školami
 • rozpoznají a pojmenují psychické vlastnosti nás samotných, ale rovněž druhých lidí – to pak využijí při pohovorech do zaměstnání, při přijímacím řízení na vysoké školy v zahraničí či rovnou v práci v PR či HR odděleních
 • orientují se v možnostech získávání a výběru zaměstnanců z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele
 • vysvětlí základní práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a ví, jak se bránit proti tomu, co je v rozporu s právní úpravou
 • v praxi uplatní znalosti pracovního, trestního, občanského či rodinného práva
 • nemají problém s českým jazykem – bez potíží zvládají testy státní části maturitní zkoušky
 • v českém jazyce vyjadřují i komplikované (např. filosofické či ekonomické) myšlenky, bez větších problémů rozumí složitějším odborným textům
 • orientují se v současném společenském a politickém dění a diskutují o něm
 • vysvětlí vzájemné souvislosti ceny, zisku a velikosti prodeje, vysvětlí a znázorní vznik a změny tržní rovnováhy
 • dokáží vést firmám účetní agendu
 • a mnoho dalšího!

NABÍZENÉ OBORY

EL

78-42-M/02 EKONOMICKÉ LYCEUM

ŠVP Manažerské lyceum

OA

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠVP Mezinárodní obchod a diplomacie

SPZ

63-41-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠVP Obchodní akademie pro studující při zaměstnání3xbanner_partnerska_skola_V03.jpg

NAŠI ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 • úspěšnost přijetí našich absolventů na VŠ patří pravidelně k nejvyšším mezi odbornými školami
 • vyučování zpravidla začíná v 7:30 h a končí ve 13:45 hodin, v odpoledních hodinách mají některé třídy pouze tělesnou výchovu
 • absolvent ČAO Dr. Edvarda Beneše získává složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání, což mu umožňuje ucházet se jednak o studium na vysokých školách a jednak se uplatnit i v praxi
 • ve škole je 8 moderních počítačových učeben, které jsou využívány nejen při výuce informační technologie, ale i písemné a elektronické komunikace, jazyků a ekonomických předmětů
 • studenti mají přístup na internet nejen během výuky, ale i denně v odpoledních hodinách
 • organizujeme adaptační kurzy pro žáky 1. ročníku
 • organizujeme lyžařské výcvikové kurzy a sportovně-turistické kurzy
 • zapojujeme se do mezinárodních projektů a výměn, např. v rámci programu Erasmus+

S3 Panorama upr3.jpg

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • v budově školy poskytuje žákům i jejich rodičům služby školní metodik prevence Mgr. Lucie Sojková, výchovná poradkyně a školní psycholožka
 • je zde školní knihovna se studovnou
 • v prostorách školy se nachází také posilovna, bufet s občerstvením a nápojové automaty
 • obědvat mohou žáci ve školní jídelně sousední základní školy (viz. níže) a Domova mládeže v Dittrichově ulici
 • ubytování je možné v Domově mládeže v Dittrichově ulici (pro děvčata), popř. v ulici Neklanova (škola nezajišťuje)

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ V ZŠ A MŠ RESSLOVA 10

Stravování ve školní jídelně Základní a Mateřské školy v Praze 2, Resslova 10, přináší pro strávníky tyto výhody:

 • blízkost jídelny směrem k metru
 • velká jídelna se 100 místy, příjemné prostředí
 • dlouhá výdejní doba, od 13:45 hodin rezervováno jen pro naše žáky (pokud jídelna mimořádně nestanoví jinak - např. v době konání voleb, mimořádných opatření apod.)
 • cena 1 oběda jen 33 Kč
 • výběr ze dvou jídel - jedno klasické, druhé odlehčené (ryby, drůbež nebo bezmasé)
 • možnost objednávání a odhlašování jídel přes internet *možnost přihlášení kdykoliv (i v průběhu měsíce)
 • odhlášky do 7:00 hodin ráno
 • různé možnosti platby stravného Více informací na www.zsressl.cz, nebo osobně v kanceláři školní jídelny - telefon a záznamník 224 915 557, email: jídelna@zsressl.cz


SPOLUPRÁCE S PARTNERY

British Council - program Addvantage

Naše škola velmi dbá na kvalitní výuku cizích jazyků a vede žáky k získání mezinárodně uznávaného certifikátu. Proto jsme partnerem British Council v rámci programu Addvantage. British Council je organizace založená ve Spojeném království, která se zaměřuje na vzdělávání a navazování kulturní spolupráce.

Díky účasti v programu Addvantage můžeme (kromě jiného) registrovat naše žáky ke zkouškám organizovaným British Council - např. Cambridge English: First (FCE) a Advanced (CAE). Nejen, že je tento způsob přihlášení pro žáky pohodlnější a cenově výhodnější, ale zaregistrovaní žáci pak mají přístup ke cvičením a zkušebním testům k výše uvedeným zkouškám.

Zkoušky FCE, CAE, IELTS a další jsou v Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

logo British Council.jpg


Jazyková škola Jany Trubákové

Ve spolupráci s Jazykovou školou Jany Trubákové, která sídlí v Pardubicích se stala naše škola jedním z mezinárodních center Education Development International (EDI) - LCCI International Qualifications. EDI je mezinárodně vzdělávací instituce cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Je zřízena QCA - Qualifications and Curriculum Authority - Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie.

Mezinárodní zkoušky EDI byly rozhodnutím MŠMT zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. Studenti mohou v našem mezinárodním centru získat certifikace International Business - English for Business a German for Business.

logo-lcci.jpg


Spolupráce s VŠE - fakultní cvičná škola

Fakultní cvičná škola Fakulty Financí a účetnictví VŠE Praha je čestné označení, které uděluje děkan Fakulty financí a účetnictví vybraným obchodním akademiím, se kterými fakulta dlouhodoběji spolupracuje zejména při zajišťování pedagogických praxí pro studenty fakulty. Právo užívat označení Fakultní cvičná škola může být uděleno pouze obchodní akademii, která garantuje kvalitní výuku ekonomických předmětů kvalifikovanými a tvořivými učiteli, uplatňuje při výuce moderní vyučovací metody s využiváním didaktické techniky, disponuje dobře vybavenými učebnami a dlouhodoběji aktivně spolupracuje s fakultou.