Dálkové studium

OBCHODNÍ AKADEMIE - dálková forma vzdělávání

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Ovládá jak základní podnikové činnosti, tak účtování v syntetické a analytické evidenci, vyhotovování písemností, hospodaření s finančními prostředky, obchodní operace, bankovní operace a podobně.

Absolvent disponuje znalostí dvou cizích jazyků. Bez problémů používá informační technologie. Absolvent je vybaven znalostmi a kompetencemi pro další studium na vyšších odborných a vysokých školách zejména ekonomického zaměření.

Často hledáte

SPZ

Učební plán

Přehled vyučovaných předmětů dle ŠVP pro dálkové studium

SPZ

ŠVP

Školní vzdělávací program Obchodní akademie pro studující při zaměstnání

SPZ

Přijímací řízení

Počty otvíraných tříd, kritéria přijímacího řízení, formulář přihlášky a další

CHARAKTERISTIKA DÁLKOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

 • vzdělávání se specializuje na dospělé žáky vzdělávající se většinou při zaměstnání
 • vzdělávání probíhá na naší škole dálkovou formou, tzn. že se uskutečňuje samostudiem spojeným s pravidelnými konzultacemi
 • konzultace na dálkové formě vzdělávání probíhají od 13:10 h do 19:00 h a jsou jednou týdně (konkrétní den je žákovi pevně stanoven)
 • zkoušky probíhají buď v rámci konzultací nebo ve zkouškovém období mimo konzultace
 • studium je náročné na volný čas žáků, a proto je nezbytné, aby zaměstnavatel umožňoval žákům pravidelnou docházku jak na konzultace, tak na zkoušky
 • požadavky na žáky jsou u maturitní zkoušky stejné jako na žáky denní formy vzdělávání
 • o víkendu a ve státní svátky se nevyučuje
 • všichni žáci se učí 2 světové jazyky
 • školné se neplatí, žáci si hradí pouze školní pomůcky a učebnice
 • nástavbové studium na učební obory, externí a distanční formu vzdělávání škola neposkytuje
 • pro žáky hlásící se na VŠ přípravné kurzy nepořádáme


Konzultační dny

Pro školní rok 2022/2023 jsou stanoveny konzultační dny pro žáky dálkové formy vzdělávání ve všech ročnících na středu.