Předměty a předmětové komise

Předměty a předmětové komise

Předměty vyučované na naší škole jsou tematicky sdruženy do tzv. předmětových komisí. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů. Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu s učebními plány, předseda předmětové komise metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými vyučujícími, vyhodnocuje výsledky vzdělávání apod. Členové předmětové komise také společně připravují maturitní témata, různé soutěže a zájmové aktivity.

Předmětové komise spolupracují nejen s vedením školy, ale i navzájem mezi sebou, a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů. Důležitým úkolem předmětových komisí je tvorba a úprava školních vzdělávacích programů.

Každá předmětová komise má svého předsedu, který pravidelně svolává členy své komise na schůzky, kde se řeší otázky týkající se jejich pedagogické práce. Závěry z těchto schůzek jsou předávány ředitelce školy jako podklad pro jednání celého vedení školy.

V současné době pracují na naší škole tyto předmětové komise (PK):

  • českého jazyka a společenskovědních předmětů
  • cizích jazyků
  • přírodovědných předmětů
  • ekonomických předmětů
  • informačních a komunikačních technologií
  • tělesné výchovy