PK českého jazyka a společenskovědních předmětů

PK českého jazyka a společenskovědních předmětů

Předmětová komise českého jazyka a společenskovědních předmětů zajišťuje výuku následujících předmětů:

Povinné předměty

Český jazyk a komunikace (CJK)

Výuka předmětu se zaměřuje na komunikační dovednosti žáků, tj. vede je k přesnému a jazykově vytříbenému vyjadřování v mluvené i písemné podobě a v různorodých komunikačních situacích. Seznamuje žáky se základy jazykovědných disciplín, jejichž znalost je důležitá pro výuku cizích jazyků a pro vytvoření jazykově kultivovaného textu (pravopis, tvarosloví, větná skladba, stylistika). Žáci by měli být schopni (např. u projevů publicistických) kriticky posoudit autorovy argumenty a rozpoznat případnou manipulaci.

Předmět je vyučován na oborech obchodní akademie i ekonomické lyceum ve všech ročnících (1. a 4. ročník 2 hodiny týdně, 2. a 3. ročník 1 hodina týdně).

Literatura a umění (LIT)

Předmět žákům poskytuje všeobecný přehled o kulturním dění, a to hlavně o literatuře. Jsou seznamování s nejvýznamnějšími uměleckými epochami minulosti i se současnými trendy. Výuka vede k tomu, aby dovedli vnímat literární díla na pozadí jejich kulturního i historického kontextu i vzhledem k jejich aktuálnosti v současné době. Měli by umět poučeně vyjádřit svůj dojem z četby a diskutovat o ní. Při analýze stylu literárních děl žáci uplatní i své znalosti a dovednosti získané v hodinách českého jazyka a komunikace. Je proto patrné, že se učivo obou předmětů v několika bodech prostupuje.

Předmět je vyučován na oborech obchodní akademie i ekonomické lyceum ve všech ročnících s dotací 2 hodin týdně.

Ukázka z pojetí vyučovací hodiny - poezie

Volitelné předměty

Žákům oboru vzdělání Ekonomické lyceum nabízí předmětová komise následující volitelné předměty určené pro žáky 3. a 4. ročníků (dotace: 2 hodiny týdně):

Literatura netradičně

Předmět je určen především hlubším zájemcům o literaturu a uchazečům o studium na vysokých školách humanitního směru. Obsah výuky bude přizpůsoben požadavkům a zájmům přihlášených žáků. Předpokládá se zaměření na tvůrčí psaní, interpretaci literárních, dramatických a filmových děl a na současnou literaturu. Hlavním výstupem žáků bude v obou ročnících seminární práce.

Mediální a jazyková kultura

Předmět zahrnuje několik vzdělávacích okruhů – rétoriku, mediální výchovu, publicistický styl, stylistiku a čtení s porozuměním. Náplň učiva je zaměřena především na kultivaci a efektivitu žákova mluveného projevu (schopnost argumentace, asertivita, schopnost dialogu) a na kritickou analýzu mediálních výstupů. Důraz je také kladen na praktickou aplikaci získaných znalostí v podobě diskusí nad konkrétními tématy, veřejných projevů a vytváření základních útvarů publicistického i odborného stylu. Nedílnou součástí předmětu je vypracování seminární práce k dané problematice, její prezentace a obhajoba.

Další aktivity

V souvislosti s výukou:

  • se naši žáci účastní soutěží (Pražský kalich, Olympiáda v českém jazyce, Mělnický Pegas aj.)
  • žáci navštěvují kulturní akce (např. expozice moderního umění ve Veletržním paláci)
  • je zajištěna organizace Klubu mladého diváka
  • je pořádán filmový klub
  • ve spolupráci s katedrou společenskovědních předmětů se podílíme na organizaci diskusí nad odbornou literaturou
     

Člověk v dějinách (CDE), Dějepis (DEJ)

Předmět je vyučován na oboru vzdělání Ekonomické lyceum s celkovou dotací 4 vyučovací hodiny za celé studium, na oboru vzdělání Obchodní akademie je vyučován s dotací 3 vyučovací hodiny za celé studium.

Obsahem učiva je systémový výběr z obecných a českých dějin. Učivo je z převážné části uspořádáno chronologicky s důrazem na nejvýznamnější problémy, které se objevovaly v jednotlivých epochách. K většímu pochopení procesů probíhajících ve společnosti přispívá uplatnění metod a poznatků z ostatních vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání, Estetické vzdělávání a částečně také z oblasti Odborné vzdělávání, obzvláště pak z předmětu Ekonomika a Hospodářský zeměpis.

Značná část učiva se věnuje dějinám dvacátého století, velká pozornost je věnována rozboru období studené války, které tím nejvýraznějším způsobem ovlivnilo vztahy a uspořádání současného světa.

Žáci by měli na základě vybraných událostí pochopit základní mechanismus působení zákonitostí společenského vývoje. Důraz je tedy kladen na využití získaných vědomostí, dovedností a návyků pro úspěšné uplatnění absolventa ve svém osobním životě a na trhu práce.

Společenské vědy (SPV)

Náplň tohoto předmětu, který v podstatě nahradil předměty občanská nauka, psychologie, společenský styk apod., je velmi bohatý. Na oboru Ekonomické lyceum je vyučován s celkovou dotací 5 hodin za celé studium, na oboru Obchodní akademie s celkovou dotací 4 hodiny za celé studium.

Nejdříve se žák seznámí se základními pojmy a problémy psychologie osobnosti. Člověka jako takového bude dále na základě využití metod ze sociologie, politologie a práva schopen identifikovat ve většině oblastí společenského života (např. ve vrstevnické skupině, v různých sociálních skupinách a institucích, ve státě či regionu, v různých oborech práva apod.). Výuka probíhá nejen v rovině teoretické, velký důraz je rovněž kladen na praktické příklady ze života, na různé modelové situace, které teoreticky nabyté znalosti upevňují a rozšiřují. Jedním z cílů výuky je totiž vybavit žáka takovými dovednostmi a návyky, které bezprostředně využije v reálném občanském i profesním životě.

Navazující učivo je více teoretizující. Žák je blíže seznámen s pojmovým aparátem jednotlivých společenských věd (filosofie, etika, sociologie, politologie apod.). Životní zkušenosti žáků dovolují teoretické informace propojovat s běžným životem. Žák dostává prostor k vyjádření svých názorů a postojů a k prezentaci svých myšlenek. Součástí náplně předmětu jsou samostatné práce, ve kterých žák synteticky pracuje s různým informačním materiálem (statistiky, dotazníky, texty, grafy apod.). Filosofie, jakožto nauka, která pojímá svět jako celek, žáku rozšiřuje obzory a v mnoha ohledech v sobě zahrnuje všechny ostatní společenské vědy.

Velký blok je věnován psychologii. Žák se blíže seznámí jak s obsahem oboru, tak i s řešením základních psychologických problémů, které využije ve svém občanském i praktickém životě.

Právní teorie a výchova (PRA)

Předmět je zařazen do posledního ročníku studia obou oborů a tvoří spolu s předměty Ekonomika a Účetnictví povinný ekonomicko – právní základ odborného vzdělávání. Poskytuje přehled o systému práva a právním řádu ČR. Výuka je zaměřena k tomu, aby studenti získali nejen základní informace o právní vědě v souladu s učebním plánem, ale získali i možnost si utvářet právní vědomí k dodržování právních předpisů. V průběhu výuky se vytváří vědomí významu práva ve společnosti a studenti jsou vedeni k jeho respektování. Studenti se tedy učí orientovat v základních pramenech práva ústavního, občanského, obchodního, živnostenského, pracovního, trestního, rodinného a správního.

Předmět tak doplňuje znalosti získávané ve společenskovědních a odborných ekonomických předmětech a rovněž přispívá k přípravě studentů na přijímací řízení a studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Seminář ze společenských věd (SSV)

Předmět si mohou žáci volit na obou oborech ve 4. ročníku, v celkové týdenní dotaci 2 hodiny. Obsahem učiva je systémový výběr témat z různých společenských věd. K většímu pochopení procesů probíhajících ve společnosti přispívá uplatnění metod a poznatků z ostatních vyučovacích předmětů vzdělávací oblasti Společenskovědní vzdělávání, Estetické vzdělávání a částečně také z oblasti Odborné vzdělávání, obzvláště pak z předmětu Ekonomika, Mikroekonomie, Makroekonomie a Hospodářský zeměpis.

Dějiny kultury (DEK)

Předmět si mohou žáci volit na Manažerském lyceu ve 3.-45. ročníku. Je vhodný pro žáky uvažující o studiu na vysoké škole humanitního či uměleckého zaměření. Učivo předmětu patří do oblasti estetického vzdělávání.

Základem výuky ve 3. ročníku je kultura na našem území, žáci jsou seznámeni s faktografií a s konkrétními uměleckými projevy. Ve 4. ročníku je výuka zaměřena na současné tendence v umění, na jednotlivé umělecké směry a trendy. Součástí učiva jsou různé samostatné práce a projekty.

Vyučující

Členy předmětové komise jsou tito vyučující:

Mgr. Martina Michálková - předsedkyně PK, vyučuje CJK, LIT a MJK
Mgr. Václav Beneš - vyučuje CDE, DEJ
Mgr. Jana Dobešová - vyučuje CDE, DEJ
Mgr. Aneta Dordová - vyučuje CJK a LIT
Mgr. Jana Drápalová - vyučuje CJK a LIT
Mgr. Pavel Fridrich - vyučuje SPV a SSV
Mgr. Linda Jirasová - vyučuje CDE, DEJ a SPV
Mgr. Lukáš Kalina - vyučující PSY
Mgr. Erika Lepesantová - vyučuje CDE, DEJ a DEK
PhDr. Jana Pernicová - vyučuje CJK, LIT, LIN a SPV
Mgr. Lukáš Plzák - vyučuje CJK, LIT, CDE, DEJ a SPV
Jan Podhorník - vyučující CJL, LIT a SPV
Mgr. Věnceslava Prchalová - vyučuje CJK, LIT, CDE a DEK
JUDr. Michal Stecker - vyučuje PRA
Bc. Lucie Vaňkátová - vyučuje SPV
Bc. Sabina Žigová - vyučuje CJL a LIT


PK ČJL web.jpg