PK cizích jazyků

PK cizích jazyků

Důraz na kvalitní výuku cizích jazyků

Žáci denní formy vzdělávání se po celou dobu studia učí 2 cizí jazyky. Všichni se učí povinně anglický jazyk (4 hodiny týdně), druhý cizí jazyk (3 hodiny týdně) si mohou zvolit z následující nabídky - francouzský jazyk, německý jazyk, ruský jazyk a španělský jazyk.

Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách maximálně o 17 žácích. K výuce se využívá velmi často jazykových učeben, které jsou vybaveny odpovídajícími studijními materiály a technikou (např. počítačem propojeným s velkoplošnou obrazovkou).

Povinné předměty

Anglický jazyk

Anglický jazyk se vyučuje ve všech ročnících lycea i obchodní akademie v rozsahu 4 hodin týdně.
V rámci výuky anglického jazyka se pořádají:

 • soutěže v anglické konverzaci (škola je spoluorganizátorem obvodního kola pro Prahu 1 a 2)
 • celoškolní mezipředmětové projekty (angličtina, dějepis, čeština)

Pomůcky pro výuku

 • moderní učebnicový soubor Solutions (zahrnuje i CD s dalšími aktivitami), který systematicky připravuje k úspěšnému složení státní maturitní zkoušky
 • časopis Bridge

Francouzský jazyk

Francouzský jazyk se vyučuje na naší škole již řadu let, a to jako druhý cizí jazyk, 3 hodiny týdně.
Při výuce pracujeme především se zahraničními materiály. Učíme se podle nejnovější metody Le Nouveau Taxi! (nakladatelství Hachette), která kromě pracovního sešitu obsahuje i DVD-ROM s doplňujícími interaktivními cvičeními, poslechy, hranými scénkami a reportážemi.
Kromě této metody používáme i další nejrůznější dostupné pomůcky, které rozšiřují slovní zásobu, seznamují studenty s francouzskými reáliemi, podporují komunikativní dovednosti – Forum (Hachete), Connexions (Didier), Voici la France (CLE International), Grammaire progressive du français (CLE International), Guide pratique de la communication (Didier). Nedílnou součástí výuky je práce s audiokazetami, s nahrávkami na DVD a videokazetách.
Příležitostně spolupracujeme s Francouzským institutem.

Německý jazyk

Němčina je jedním z cizích jazyků, který si studenti mohou zvolit jako druhý cizí jazyk k povinné angličtině. Výuka probíhá celé čtyři roky 3 hodiny týdně. Podle měřítek evropského referenčního rámce by měli studenti na konci studia dosáhnout jazykové úrovně B1, která jim umožňuje nejen skládat z němčiny maturitní zkoušku, ale měla by být i dostatečným předpokladem pro úspěšné vykonání testů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.
Ve všech skupinách 1. ročníku se začíná s němčinou od začátku. Některé skupiny jsou ale složeny pouze z žáků, kteří se učili jazyk již dříve. V těchto skupinách potom výuka základů probíhá rychlejším tempem.
Základním studijním materiálem pro výuku německého jazyka je učebnice Direkt Neu. Zvládnutí 1. a 2. dílu této učebnice odpovídá podle evropského referenčního rámce jazykové úrovni B1. Zejména ve vyšších ročnících se k prohloubení znalostí i rozšíření slovní zásoby využívají i další učebnice dostupné na českém trhu – např. Maturitní témata v němčině, Deutschsprachige Länder nebo různé noviny (Prager Zeitung) a časopisy (Freundschaft).
Každý rok začátkem ledna se koná školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěž je určena zejména pro studenty z třetích ročníků. Ti musí prokázat hned několik schopností – např. schopnost hovořit souvisle na vylosované téma nebo popsat neznámý obrázek. Tři nejlepší pak reprezentují školu v obvodním kole.
Výměnné zájezdy a exkurze
Každý rok na jaře mají studenti 1. - 3.ročníku možnost zúčastnit se studentské výměny. Naší partnerskou školou je již několik let střední škola v německém městě Herne (Severní Porýní – Vestfálsko). Dva týdny strávené společně s německými studenty v Praze a v Herne znamenají nejen obrovský přínos v rozvoji jazykových dovedností, ale zároveň slouží k bližšími poznání mentality a způsobu života našich sousedů. Nedílnou součástí výměny se staly různé exkurze. Naši studenti si tak mohli prohlédnout automobilku Opel, zemský parlament v Düsseldorfu, fotbalový stadion Schalke 04, města Bochum, Kolín nad Rýnem a jiné.

Ruský jazyk

Ruský jazyk je do výuky zařazen jako druhý cizí jazyk, tzn., že jeho hodinová dotace je tři hodiny týdně po celé čtyři roky studia.
Žáci zpravidla začínají studovat jazyk od začátku, tj. v průběhu první třech měsíců se učí číst a psát azbuku. Doposud se nestalo, že by se sešla skupina žáků, kteří by po ukončení základní školy měli pokročilou znalost jazyka. Po čtyřletém studiu žáci dosáhnou minimálně úrovně B1 evropského referenčního rámce.
Hodinová dotace ruského jazyka je dostačující k tomu, aby žáci mohli z tohoto předmětu maturovat, a již tradičně z ruštiny i v poměrně velkém počtu maturují. Mnoho našich absolventů si pak vybírá ruský jazyk i jako první či druhý cizí jazyk při studiu na vysoké škole, někteří skládají z ruštiny přijímací zkoušky.
Pro výuku využíváme učebnice Raduga po-novomu, která je bezesporu moderní učebnicí po všech stránkách. Je zaměřena především na komunikativní stránku jazyka, slovní zásoba a reálie jsou uváděny v interkulturních souvislostech, v učebnici nalezneme velké množství mezipředmětových vztahů.
Svou znalost ruského jazyka si žáci mohou ověřit i v soutěžích, naše škola se účastní krajského kola soutěže v ruském jazyce, kde je žákům umožněno si srovnat své vědomosti s vědomostmi žáků všech pražských středních škol, kde se ruský jazyk vyučuje. V roce 2008 naše žákyně v krajském kole zvítězila a postoupila do kola celostátního.
Již mnoho let spolupracujeme s pedagogickou fakultou UK, vyučující ruského jazyka na naší škole je fakultním učitelem a vede souvislou pedagogickou praxi posluchačů této fakulty. Tato spolupráce nepochybně obohacuje metodickou stránku výuky.

Španělský jazyk

Žáci se naučí španělsky minimálně na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Budou umět komunikovat španělsky v různých životních situacích, dozví se zajímavosti o Španělsku a španělsky mluvících zemích.
Proč se učit španělsky?

 • španělština je jedním z nejrozšířenějších světových jazyků
 • španělština je úředním jazykem ve Španělsku, mnoha zemích Latinské Ameriky, na Kubě a velmi rozšířená je i ve Spojených státech, na Filipínách a v jiných zemích
 • španělština je pracovním jazykem mnoha celosvětových organizací
 • španělské firmy se významně prosazují i na českém trhu (Telefónica O2, Zara, Cristian Lay…)
 • v porovnání s jinými jazyky je španělština snadná

Volitelné předměty

Anglický jazyk k mezinárodní zkoušce (AJZ)

 • Volitelný předmět pro žáky ekonomického lycea
 • Výuka probíhá ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně
 • Předmět připravuje na složení mezinárodní zkoušky ELSA, popřípadě FCE

Německý jazyk k mezinárodní zkoušce (NJZ)

 • Volitelný předmět pro žáky ekonomického lycea
 • Výuka probíhá ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně
 • Předmět připravuje na složení mezinárodní zkoušky Zertifikat Deutsch B1

Vyučující

Členy předmětové komise jsou tito vyučující:

Mgr. Jana Dobešová - předsedkyně PK, anglický jazyk
Mgr. Vendula McIntoshová - místopředsedkyně PK, německý jazyk
Mgr. Ivana Barešová - anglický jazyk
Mgr. Daniela Bobková - anglický jazyk, německý jazyk
Mgr. Vladislava Brtková - anglický jazyk
Mgr. Pavel Fridrich - anglický jazyk
Mgr. Klára Grosová - anglický jazyk
Mgr. Hana Horáčková - ruský jazyk
Mgr. Jana Jarmarová - anglický jazyk
Mgr. Martina Kalová - španělský jazyk
Bc. David J. Klopacz - rodilý mluvčí - anglický jazyk
Bc. Lenka Kmeťová - vyučuje anglický jazyk
Mgr. Erika Lepesantová - francouzský jazyk
Mgr. Martina Michálková - německý jazyk
Mgr. Jana Procházková - španělský jazyk
Mgr. Irena Ročková - německý jazyk
Mgr. Milena Sedláčková - anglický jazyk
Ing. Lenka Staňková, MBA - anglický jazyk
Mgr. Tereza Šandová - španělský jazyk
Mgr. Kristina Šeflová - německý jazyk
Mgr. Zdenka Tomanová - anglický jazyk

PK cizích jazyků.jpg