PK ekonomických předmětů

PK ekonomických předmětů

Ekonomické předměty jsou vzhledem k nabízeným oborům vzdělání klíčové pro odbornou profilaci absolventů. Do kompetence předmětové komise ekonomických předmětů patří tyto předměty:

Ekonomika (EKO)

Předmět vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, jednat racionálně a hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Hlavní náplní jsou zejména témata týkající se podnikání, marketingu, managementu, personalistiky, hospodaření podniku s majetkem, zahraničního obchodu, finančního trhu a cenných papírů, měnové soustavy, bankovnictví, financování podniku, veřejných financí a pojišťovnictví, daní a daňové soustavy, tržního systému a hospodářské politiky.

Na oboru Obchodní akademie je předmět vyučován v 1. až 4. ročníku s celkovou dotací 12 týdenních vyučovacích hodin za celé studium, na oboru Ekonomické lyceum je předmět vyučován v 1. až 4. ročníku s celkovou dotací 9 týdenních vyučovacích hodin za celé studium. Ekonomika je povinným maturitním předmětem na oboru Obchodní akademie.

Účetnictví (UCE)

V tomto předmětu se rozvíjí zejména ekonomické myšlení a dovednosti potřebné pro zpracování ekonomických informací. Hlavní náplní je účtování ve finančním účetnictví, pozornost je věnována také účetním předpisům, manažerskému účetnictví a daňové evidenci. Součástí výuky je i práce s účetním softwarem.

Na oboru Obchodní akademie je předmět vyučován ve 2. až 4. ročníku s celkovou dotací 12 týdenních vyučovacích hodin za celé studium, na oboru Ekonomické lyceum je předmět vyučován také ve 2. až 4. ročníku s celkovou dotací 8 týdenních vyučovacích hodin za celé studium. Na oboru Obchodní akademie i Ekonomické lyceum je účetnictví povinným maturitním předmětem jako součást praktické zkoušky z odborných předmětů.

Účetní software (USW)

V tomto předmětu, který se vyučuje na obou oborech 2 hodiny týdně, se žáci naučí zakládat účetní jednotky ve vybraném software, upravovat účtový rozvrh podle aktuálních potřeb firmy a provádět účetní zápisy pomocí software. Cílem předmětu je poznávat a přiblížit žákům formu vedení účetnictví běžně používanou v praxi.

Mezinárodní obchod a diplomacie (MOD)

Mezinárodní obchod a diplomacie je předmět vyučovaný ve 3. a 4. ročníku na oboru Obchodní akademie. Má dvouhodinovou týdenní vyučovací dotaci.Předmět prohlubuje vědomosti v oblasti mezinárodního obchodu. Jednak se zaměřuje na problematiku vstupu na mezinárodní trhy, prakticky se zabývá mezinárodními obchodními operacemi, a jednak se zaměřuje na profesní etiketu a diplomatický protokol. Analyzuje rozdíly mezi současnými pravidly společenského styku v ČR a zahraničními etiketami a věnuje se problematice diplomatického protokolu v mezinárodní a diplomatické praxi.

Ekonomická statistika (STA)

Předmět na oboru Obchodní akademie rozvíjí klíčové kompetence k využívání IT a práci s informacemi a kompetence k matematickým aplikacím. Cílem je seznámit s podstatou vybraných metod a ukazatelů, které lze využívat k provádění statistických prací v oblasti ekonomiky. Při výuce se využívá výpočetní technika, zejména tabulkový procesor a internet.

Předmět je vyučován pouze na oboru Obchodní akademie, a to ve 3. ročníku s dotací 2 týdenní vyučovací hodiny.

Hospodářský zeměpis (HOZ)

Předmět rozvíjí geografické myšlení nezbytné pro chápání geografických, kulturních, politických a demografických souvislostí světové ekonomiky. Zaměřuje se na vystižení základních vztahů a trendů, dynamiku jevů a procesů, nikoliv hromadění faktů.

Předmět je vyučován na obou oborech ve 2. a 3. ročníku s celkovou dotací 4 týdenních vyučovacích hodin za celé studium.

Mikroekonomie (MIE) a Makroekonomie (MAE)

Mikroekonomie je volitelný předmět ve 3. ročníku na oboru Ekonomické lyceum a má 2 hodinovou týdenní vyučovací dotaci. Tento předmět tvoří základ standardní ekonomické teorie vyučované ve vyspělých ekonomikách. Cílem předmětu je seznámit žáky se základními pojmy a vztahy mezi nimi a vytvořit předpoklady pro další studium ekonomických disciplin na vysokých školách.
Cílem studia makroekonomie ve 4. ročníku s 2 hodinovou týdenní vyučovací dotací je dosažení schopnosti pracovat s různými statistkými daty z různých zdrojů a na základě těchto dat zhodnotit ekonomickou realitu. Učivo je nápomocné k dalšímu studiu na vysokých školách.

Bankovnictví a pojišťovnictví (BAP)

Jde o volitelný předmět pro obor Ekonomické lyceum vyučovaný ve 3. a 4. ročníku s dotací 4 hodiny týdně za celé studium. Předmět prohlubuje znalosti o úloze a činnosti bank a pojišťoven v tržní ekonomice, umožňuje pochopit ekonomické souvislosti z pozice banky i z pozice klienta. Součástí učiva jsou jednotlivé obchody a činnosti bank a pojišťoven v podrobnějším členění včetně praktických dovedností.

Mezinárodní ekonomické vztahy (MEV)

Jde o volitelný předmět pro obor Ekonomické lyceum vyučovaný ve 3. a 4. ročníku s dotací 4 hodiny týdně za celé studium. Předmět prohlubuje vědomosti v oblasti mezinárodního obchodu a praktické dovednosti nutné ke zpracování obchodních operací. Hlavní pozornost je věnována podmínkám uzavírání kupní smlouvy, problematice dodacích a platebních podmínek, platebním nástrojům používaným v tuzemsku i v zahraničí, otázkám začlenění ČR do světových ekonomických soustav a institucí apod.

Základy statistiky pro ekonomy (ZST) a Manažerské účetnictví (MUC)

ZST je volitelný předmět na oboru Ekonomické lyceum, který se vyučuje ve 3. ročníku 2 hodiny týdně, v němž se žáci učí vyhodnocovat získávané informace a využívat je k posuzování různých variant rozhodování. Žáci jsou vedeni k samostatnému využívání ukazatelů statistických prací a k získávání návyků vykazovat závěry práce doložené propočty a důkazy.
Cílem předmětu Manažerské účetnictví, který navazuje na ZST ve 4. ročníku, je seznámit žáky na příkladech v praxi s běžně používanými metodami provádění finanční analýzy z účetních výkazů. Tento předmět prohlubuje znalosti získané v předmětech Ekonomika a Účetnictví.

Podnikání a daňová soustava (PDS), Daňová evidence (DEV)

Podnikání a daňová soustava je volitelný předmět ve 3. ročníku na oboru Ekonomické lyceum a má 2 hodinovou týdenní vyučovací dotací. Žáci v něm zakládají firmu, zpracovávají podnikatelský plán, simulují podnikání a vyhodnocují ziskovost podnikání. V rámci skupiny žáci vytvoří několik studentských firem, které spolu soutěží, vedou účetnictví, sestavují daňové přiznání. Při práci používají formuláře z podnikové praxe.
Cílem studia Daňová evidence ve 4. ročníku s 2 hodinovou týdenní dotací je prohloubení znalostí žáků o daňové problematice. Procvičuje se především daň z příjmů, daň z přidané hodnoty a silniční daň. Příklady se zpracovávají včetně daňových přiznání.

JA Studentská firma (JAF)

JA Studentská firma je volitelný předmět ve 3. ročníku na oboru Ekonomické lyceum. Má 2 hodinovou týdenní vyučovací dotaci. Žáci v něm zakládají firmu, věnují se samotné podnikatelské činnosti, řídí chod firmy, zpracovávají veškerou dokumentaci, sestavují výroční zprávu firmy. Předmět je prakticky zaměřený, jeho cílem je vyzkoušet si podnikání v praxi.

3xbanner_partnerska_skola_V033.jpg

Evropská unie v projektech (EUP)

Evropská unie v projektech je volitelný předmět ve 2. a 3. ročníku na oboru Obchodní akademie. Má 1 hodinovou týdenní vyučovací dotaci. Cílem předmětu je přiblížit žákům fungování Evropské unie a možnosti, které jim (zejména prostřednictvím nejrůznějších projektů a programů) přináší. Jde o předmět s výrazným mezipředmětovým charakterem. První rok je zaměřený na bližší seznámení s EU – s jejím vznikem, vývojem, fungováním i aktuálními tématy a problémy. Toto učivo je podle možností realizováno nejen při výuce, ale také formou exkurzí, přednášek či seminářů – hlavní nabídku poskytuje Evropský dům v Praze. Ve druhém roce žáci řeší projekt, jehož rámec tvoří opět Evropská unie. Konkrétní zaměření projektu určují žáci po dohodě s vyučujícím - hlavní podmínkou při tvorbě projektu je, aby souvisel s EU a měl mezipředmětový charakter. Může jít jak o zapojení do dlouhodobých programů Evropské komise (např. e-Twinning, Erasmus+), tak o zapojení do krátkodobých projektů vyhlašovaných nejrůznějšími institucemi (např. Domem zahraniční spolupráce, Ministerstvem pro místní rozvoj), či o ryze školní projekt inspirovaný některým z výše uvedených existujících programů či projektů.

Vyučující

Členy předmětové komise jsou tito vyučující:

Ing. Věra Hrušková - předsedkyně PK, vyučuje UCE a USW
Ing. Lenka Halfarová - místopředsedkyně PK, vyučuje EKO, MIE, MAE, SEK a MEV
Mgr. Václav Beneš - vyučuje HOZ
Ing. Václava Beránková - vyučuje EKO a SEK
Ing. Aneta Cejnarová - vyučuje EKO, UCE a MEV
Mgr. Vojtěch Cvan - vyučuje HOZ
Ing. Renata Dvořáčková - vyučuje UCE a USW
Ing. Angelika Hrbková - vyučuje EKO a MOD
Ing. Ludmila Jůzová - vyučuje UCE a USW
Ing. Milan Koušek - vyučuje UCE a BAP
Ing. Dagmar Krutská - vyučuje UCE
Ing. Martin Kučera - vyučuje EKO a EUP
Ing. Martina Loeblová - vyučuje EKO, STA, MEV a SEK
Ing. Zdeňka Stávková, DiS. - vyučuje UCE, EKO, JAF a POP
Ing. Květoslava Štěpánová - vyučuje EKO a UCE
Ing. Alena Tůmová - vyučuje UCE, USW, PDS a DEV
Ing. Jana Zunová - vyučuje UCE, USW a BAP

PK ekonomických předmětů.jpg