PK informačních a komunikačních technologií

PK informačních a komunikačních technologií

Písemná a elektronická komunikace

Základní dovedností, kterou se žáci v předmětu v 1. ročníku naučí a v průběhu studia dále rozvíjí, je dovednost psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. Nácvik je veden moderní formou pomocí výukového programu ZAV, který žáky pozitivně motivuje k velmi dobrým výsledkům. Díky spolupráci předmětové komise s internetovou školou ZAV si žáci mohou porovnávat své výsledky v celorepublikovém měřítku a účastnit se různých meziškolních soutěží. Žáci mohou v programu ZAV trénovat také doma, neboť program je on-line. Každoročně pořádáme dvě kola školní soutěže v opisu textu „Školní liga“ a vítězové reprezentují školu na dalších akcích. V průběhu školního roku se naši žáci účastní mnoha soutěží v grafických disciplínách.

ukázka certifikátu Enter.jpg


Výuka ve vyšších ročnících se zaměřuje na úpravu a stylizaci v praxi běžně užívaných písemností z obchodní korespondence, firemních a personálních písemností, osobních dopisů, bankovních a právních písemností a důraz je kladen také na úpravu tabulek. Učivo se dotýká témat psychologie trhu, interpersonální komunikace a sociálního jednání. Žáci využívají ve výuce programy MS Office 2007, ČSN, Pojmy PEK, dostupné odborné publikace, elektronickou poštu a pracují s webovými stránkami.

Písemná a elektronická komunikace velmi úzce souvisí s dalšími předměty jako je informatika, český jazyk, ekonomika a právo. Naším cílem je, aby žáci používali efektivní způsob vyjadřování v písemné i ústní komunikaci, dokázali rychle a přesně zpracovat text a orientovali se v soukromé i úřední korespondenci. Znalosti a praktické dovednosti získané v tomto odborném předmětu jsou předpokladem pro práci i v dalších oblastech.

Naši žáci mají možnost během studia složit zkoušku Enter přímo v budově školy. Certifikát prokazuje, že žák ovládá elektronickou komunikaci včetně náročných příloh v souladu s ČSN 01 69 10, a může tak zaručit lepší uplatnění na trhu práce.

Výuka probíhá na počítačích v odborných učebnách, žáci jsou děleni do skupin (1/2 třídy).

Na oboru Obchodní akademie je předmět vyučován v 1. až 4. ročníku s celkovou dotací 7 týdenních vyučovacích hodin za celé studium. Zpracování zadání z písemné a elektronické komunikace je součástí praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů. Na oboru Ekonomické lyceum je předmět vyučován v 1. a 2. ročníku s celkovou dotací 5 týdenních vyučovacích hodin. Zpracovávání písemností je v rovině základní a je předstupněm volitelného semináře Profesionální úprava písemností.

Profesionální zpracování dokumentů (PZD)

Předmět je určený pro obor EL. Cílem je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností žáků nabytých v předmětech písemná a elektronická komunikace a informatika. Seminář se podrobněji zaměřuje na oblasti korespondence, úpravy tabulek, rychlého a kvalitního zpracování textu, korektury textu, úpravy obsáhlých dokumentů a pomocí nových metod rozvíjí talent rychlého a přesného psaní. Do semináře je také zahrnuta příprava ke zkoušce Master In a příprava nadaných žáků na soutěže v grafických disciplínách. V neposlední řadě seminář poskytuje možnost pravidelného kontaktu s výpočetní technikou a tím i následný rozvoj počítačové gramotnosti ve třetím i čtvrtém ročníku.

Tento předmět má ve 3. a 4. ročníku celkovou dotaci 4 týdenní vyučovací hodiny.

Informatika (INF)

Předmět Informatika se vyučuje v  1. – 3. ročníku jak na oboru Ekonomické lyceum, tak na oboru Obchodní akademie. Cílem vzdělávání je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a dále pak efektivně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí internetu. Učivo je vybráno a logicky uspořádáno tak, aby se žáci naučili na uživatelské úrovni používat operační systém a běžný aplikační software. Vyučuje se textový a tabulkový procesor, programy pro tvorbu prezentací, počítačová grafika, databáze a software pro elektronickou komunikaci. Další část učiva je zaměřená na to, aby žáci dokázali spolehlivě pracovat s informacemi a využívat služeb Internetu.

Výuka je ve třídě dělená na dvě skupiny a probíhá v odborné učebně výpočetní techniky. Každý žák má samostatný počítač připojený na síť školy, s přístupem na Internet.

Informační technologie (INT)

Tento předmět je volitelný pro žáky oboru Ekonomické lyceum(3., 4. ročník). Cílem vzdělávání je poskytnout žákům, se zájmem o informační a komunikační technologie, rozšíření nejen jejich vědomostí, ale především dovedností o další oblasti, pro které nebyl vytvořen prostor v předmětu Informatika. Vyučuje se základní tvorba webových stránek, skenování a úprava dokumentů, návrh a tvorba databáze, použití navigace GPS, zpracování videa a zvuku na PC. Další část učiva je zaměřená na dovednosti instalace a údržby operačního systému či webového serveru a také na instalacei nového hardwaru.

Výuka probíhá v odborné učebně výpočetní techniky. Každý žák má samostatný počítač připojený na síť školy s přístupem na Internet.

Vyučující

Členy předmětové komise jsou tito vyučující:

Ing. Miloš Tomáš - předseda PK, vyučuje INF, INT a SIN
Mgr. Jana Kosová - místopředsedkyně PK, vyučuje PEK a PZD
Ing. Jana Holá - vyučuje PEK
Mgr. Hana Horáčková - vyučující PEK
Mgr. Lukáš Kalina - vyučuje INF
Mgr. Luboš Soldát - vyučuje INF, INT a SIN

PK IKT 1 web.jpg