PK informačních a komunikačních technologií

PK informačních a komunikačních technologií

Předmětová komise informačních a komunikačních technologií zajišťuje výuku následujících předmětů:

Písemná a elektronická komunikace

Základní dovedností, kterou se žáci v předmětu v 1. ročníku naučí a v průběhu studia dále rozvíjí, je dovednost psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou. Nácvik je veden moderní formou pomocí výukového programu ZAV, který žáky pozitivně motivuje k velmi dobrým výsledkům. Díky spolupráci předmětové komise s internetovou školou ZAV si žáci mohou porovnávat své výsledky v celorepublikovém měřítku a účastnit se různých meziškolních soutěží. Žáci mohou v programu ZAV trénovat také doma, neboť program je on-line. Každoročně pořádáme dvě kola školní soutěže v opisu textu „Školní liga“ a vítězové reprezentují školu na dalších akcích. V průběhu školního roku se naši žáci účastní mnoha soutěží v grafických disciplínách.

Výuka ve vyšších ročnících se zaměřuje na úpravu a stylizaci v praxi běžně užívaných písemností z obchodní korespondence, firemních a personálních písemností, osobních dopisů, bankovních a právních písemností a důraz je kladen i na úpravu tabulek. Učivo se dotýká také témat, jako je psychologie trhu, interpersonální komunikace a sociální jednání. Žáci využívají ve výuce balíček MS Office, dostupné odborné publikace, elektronickou poštu, vyhledávají informace na internetu a pracují s webovými stránkami.

Písemná a elektronická komunikace velmi úzce souvisí s dalšími předměty, jako je informatika, český jazyk, ekonomika a právo. Naším cílem je, aby žáci používali efektivní způsob vyjadřování v písemné i ústní komunikaci, dokázali rychle a přesně zpracovat text a orientovali se v soukromé i úřední korespondenci. Znalosti a praktické dovednosti získané v tomto odborném předmětu jsou předpokladem pro práci i v dalších oblastech.

Naši žáci mají možnost během studia složit státní zkoušku z psaní na klávesnici. Vysvědčení prokazuje, že žák ovládá na profesionální úrovni psaní na klávesnici a zpracování dokumentů v souladu s ČSN 01 69 10, a může tak pomoci získat lepší uplatnění na trhu práce.

Výuka probíhá na počítačích v odborných učebnách.

Na oboru Obchodní akademie je předmět vyučován v 1. až 4. ročníku s celkovou dotací 7 vyučovacích hodin za celé studium. Zpracování dokumentů z písemné a elektronické komunikace je součástí praktické maturitní zkoušky z odborných předmětů.
Na oboru Ekonomické lyceum je předmět vyučován v 1. a 2. ročníku s celkovou dotací 5 vyučovacích hodin za celé studium. Zpracovávání písemností je v rovině základní a je předstupněm volitelného předmětu Profesionální zpracování dokumentů.

Profesionální zpracování dokumentů (PZD)

Tento volitelný předmět je určený pro obor EL. Cílem je prohloubení a rozšíření znalostí a dovedností žáků nabytých v předmětech písemná a elektronická komunikace a informatika. Podrobněji se zaměřuje na oblasti korespondence, úpravy tabulek, rychlého a kvalitního zpracování textu, korektury textu, úpravy obsáhlých dokumentů a pomocí nových metod rozvíjí talent rychlého a přesného psaní. Do předmětu je také zahrnuta příprava ke státní zkoušce z psaní na klávesnici a příprava nadaných žáků na soutěže v grafických disciplínách. V neposlední řadě seminář poskytuje možnost pravidelného kontaktu s výpočetní technikou a tím i následný rozvoj počítačové gramotnosti ve třetím i čtvrtém ročníku.

Tento předmět má ve 3. a 4. ročníku celkovou dotaci 4 vyučovací hodiny.

Informatika (INF)

Předmět Informatika se vyučuje v  1. – 3. ročníku jak na oboru Ekonomické lyceum, tak na oboru Obchodní akademie. Cílem vzdělávání je naučit žáky pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, jak se softwarem, tak i s hardwarem. Učivo je vybráno a logicky uspořádáno tak, aby se žáci naučili na uživatelské úrovni používat operační systém a běžný aplikační software. Vyučuje se textový a tabulkový procesor, programy pro tvorbu prezentací, počítačová grafika a základní tvorba webových stránek. Další část učiva je zaměřená na to, aby žáci dokázali spolehlivě pracovat s informacemi a využívat služeb Internetu.

Výuka je ve třídě dělená na dvě skupiny a probíhá v odborné učebně výpočetní techniky. Každý žák má samostatný počítač připojený na síť školy s přístupem na Internet.

Informační technologie (INT)

Tento předmět je volitelný pro žáky 3. a 4. ročníku oboru Ekonomické lyceum. Cílem vzdělávání je poskytnout žákům, se zájmem o informační a komunikační technologie, rozšíření nejen jejich vědomostí, ale především dovedností o další oblasti, pro které nebyl prostor v předmětu Informatika. Vyučují se základy programování, rozšířené možnosti Excelu a Wordu, návrh a tvorba databáze, zpracování videa a zvuku na PC.

Seminář Informační technologie (SIN)

Tento předmět je volitelný pro 4. ročník oboru Ekonomické lyceum. Cílem je připravit žáky na ústní maturitu z INF.

Výuka probíhá v odborné učebně výpočetní techniky s projektorem a ozvučením. Každý žák má samostatný počítač připojený na síť školy s přístupem na Internet.

Vyučující

Členy předmětové komise jsou tito vyučující:

Ing. Miloš Tomáš - předseda PK, vyučuje INF, INT a SIN
Mgr. Jana Kosová - místopředsedkyně PK, vyučuje PEK
Mgr. Vojtěch Cvan - vyučuje INF
Ing. Jana Holá - vyučuje PEK
Mgr. Hana Horáčková - vyučuje PEK
Mgr. Lukáš Kalina - vyučuje INF
Mgr. Luboš Soldát - vyučuje INF a INT

PK informačních a komunikačních technologií.jpg