PK přírodovědných předmětů

PK přírodovědných předmětů

Matematika (MAT)

Předmět se na naší škole vyučuje v 1. až 4. ročníku, v prvním ročníku 4 hodiny týdně (z toho je jedna hodina dělená). Ve 2. a 3. ročníku 3 hodiny týdně. Ve 4. ročníku 4 hodiny týdně.
Studenti si mohou zvolit od 3. ročníku výběrový seminář z matematiky, kde se seznamují s lineární algebrou a základy matematické analýzy (limity, derivace, integrály), které budou potřebovat při studiu na některých vysokých školách (VŠE, ČZU). Úspěšnost přijetí našich studentů na státní vysoké školy je kolem 80 %. Ve 4. ročníku si studenti, kteří se rozhodnou konat maturitu z matematiky, mohou zvolit ještě přípravný seminář k maturitě.
Žáci, kteří konají přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy, mohou navštěvovat přípravný kurz, který probíhá ve škole v odpoledních hodinách. Ke studentům přistupujeme vždy individuálně, na základě jejich schopností a úzce spolupracujeme s rodiči. V případě dlouhodobější absence nebo problémů nás mohou studenti kontaktovat a domluvit si konzultace.
Jednotliví vyučující matematiky též připravují vhodné příklady na procvičování k probírané látce a soustavně vedou studenty k tomu, aby získané vědomosti dokázali prakticky využít nejen ve svém životě, ale i při studiu na VŠ a při samostudiu.

Fyzika (FYZ)

Fyzika se vyučuje v ŠVP Manažerské lyceum v prvním a druhém ročníku vždy 2 hodiny týdně. V ŠVP Firemní specialista se vyučuje pouze v prvním ročníku 2 hodiny týdně.
Žáci se seznamují se základy mechaniky, molekulové fyziky a termiky, elektřiny a magnetismu, optiky, fyziky mikrosvěta a astronomie. Žáky vedeme k pochopení základních fyzikálních principů a jejich využití v praktickém životě.

Chemie (CHE)

Chemie se vyučuje v ŠVP Manažerské lyceum v prvním a druhém ročníku vždy 2 hodiny týdně. V ŠVP Firemní specialista se chemie vyučuje až v druhém ročníku 2 hodiny týdně.
Žáci se seznamují se základy obecné chemie, anorganické a organické chemie a biochemie. Žáky vedeme k pochopení základních chemických dějů, se kterými se setkávají v praktickém životě.

Biologie (BIO)

Biologie se vyučuje v ŠVP Manažerské lyceum v druhém a třetím ročníku vždy 2 hodiny týdně. V ŠVP Firemní specialista se biologie vyučuje pouze v prvním ročníku 2 hodiny týdně. Žáci se seznamují se základy obecné biologie, biologie člověka, ekologie a genetiky. Výuka probíhá také formou e-learningu, kdy si studijní materiály mohou žáci stáhnout z internetu ze stránek školy vždy pro příslušný ročník. Žáky vedeme k tomu, aby přistupovali zodpovědně k ochraně svého zdraví a k ochraně přírody a chápali ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě. Žáci s hlubším zájmem o biologii si mohou zvolit od 3. ročníku výběrový volitelný předmět Botanika, na který navazuje ve 4. ročníku předmět Zoologie.

Ostatní aktivity

Žáci v rámci výuky chodí na různé exkurze (návštěva Planetária, Správa úložišť radioaktivních odpadů, návštěva vodárny, odborné přednášky - např. Energie - budoucnost lidstva, atd.)

Vyučující

Členy předmětové komise jsou tito vyučující:

PaedDr. Monika Žákovská - předsedkyně PK, vyučuje matematiku a fyziku
RNDr. Brigita Vraná - místopředsedkyně PK, vyučuje matematiku a fyziku
Simona Brožová - vyučuje chemii
RNDr. Monika Ježková - vyučuje matematiku
Bc. Sabina Kubáková - vyučuje chemii, biologii a fyziku
Mgr. Jakub Moudrý - vyučuje biologii
Mgr. Barbora Pospíšilová - vyučuje matematiku
Bc. Lucie Vaňkátová - vyučuje biologii
Mgr. Stanislava Švitorková - vyučuje matematiku
RNDr. Mária Vronková - vyučuje matematiku
RNDr. Blanka Zapletalová - vyučuje matematiku


PK PŘÍ 2019 WEB.jpg