PK přírodovědných předmětů

PK přírodovědných předmětů

Předmětová komise přírodovědných předmětů zajišťuje výuku následujících předmětů:

Matematika (MAT)

Předmět se na naší škole vyučuje v 1. až 4. ročníku, v prvním ročníku 4 hodiny týdně (z toho je jedna hodina dělená). Ve 2. a 3. ročníku 3 hodiny týdně. Ve 4. ročníku 4 hodiny týdně.
Žáci oboru vzdělání Ekonomické lyceum si mohou zvolit od 3. ročníku výběrový seminář z matematiky, kde se seznamují s lineární algebrou a základy matematické analýzy (limity, derivace, integrály), které budou potřebovat při studiu na některých vysokých školách (VŠE, ČZU). Úspěšnost přijetí našich studentů na státní vysoké školy je kolem 80 %. Ve 4. ročníku si žáci oboru vzdělání Ekonomické lyceum, kteří se rozhodnou konat maturitu z matematiky, mohou zvolit ještě přípravný seminář k maturitě.
Žáci, kteří konají přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy, mohou navštěvovat konzultace s vyučujícími matematiky, které probíhají ve škole nad rámec výuky. Ke studentům přistupujeme vždy individuálně, na základě jejich schopností a úzce spolupracujeme s rodiči. V případě dlouhodobější absence nebo problémů nás mohou studenti kontaktovat a domluvit si konzultace.
Jednotliví vyučující matematiky též připravují vhodné příklady na procvičování k probírané látce a soustavně vedou studenty k tomu, aby získané vědomosti dokázali prakticky využít nejen ve svém životě, ale i při studiu na VŠ a při samostudiu.

Fyzika (FYZ)

Fyzika se vyučuje v oboru vzdělání Ekonomické lyceum v prvním a druhém ročníku vždy 2 hodiny týdně. V oboru vzdělání Obchodní akademie se vyučuje pouze v prvním ročníku 2 hodiny týdně.
Žáci se seznamují se základy mechaniky, molekulové fyziky a termiky, elektřiny a magnetismu, optiky, fyziky mikrosvěta a astronomie. Žáky vedeme k pochopení základních fyzikálních principů a jejich využití v praktickém životě.

Chemie (CHE)

Chemie se vyučuje v oboru vzdělání Ekonomické lyceum v prvním a druhém ročníku vždy 2 hodiny týdně. V oboru vzdělání Obchodní akademie se chemie vyučuje až v druhém ročníku 2 hodiny týdně.
Žáci se seznamují se základy obecné chemie, anorganické a organické chemie a biochemie. Žáky vedeme k pochopení základních chemických dějů, se kterými se setkávají v praktickém životě.

Biologie (BIO)

Biologie se vyučuje v oboru vzdělání Ekonomické lyceum v druhém a třetím ročníku vždy 2 hodiny týdně. V oboru vzdělání Obchodní akademie se biologie vyučuje pouze v prvním ročníku 2 hodiny týdně. Žáci se seznamují se základy obecné biologie, biologie člověka, ekologie a genetiky. Žáky vedeme k tomu, aby přistupovali zodpovědně k ochraně svého zdraví a k ochraně přírody a chápali ekologické souvislosti a postavení člověka v přírodě.

Ostatní aktivity

Žáci v rámci výuky chodí na různé exkurze (návštěva Planetária, návštěva Národního muzea, přednášky v rámci Týdne Akademie věd, návštěva expozic v rámci Veletrhu vědy, odborné přednášky - např. Energie - budoucnost lidstva, atd.). Do výuky jsou dále zařazeny workshopy a semináře na aktuálně řešená témata.

Vyučující

Členy předmětové komise jsou tito vyučující:

PaedDr. Monika Žákovská - předsedkyně PK, vyučuje matematiku a fyziku
RNDr. Brigita Vraná - místopředsedkyně PK, vyučuje matematiku a fyziku
Bc. Simona Brožová - vyučuje chemii
Mgr. Vojtěch Cvan - vyučuje biologii
RNDr. Monika Ježková - vyučuje matematiku
Lucie Langerová - vyučuje chemii
Mgr. Jakub Moudrý - vyučuje biologii
Mgr. Barbora Pospíšilová - vyučuje matematiku
Mgr. Stanislava Švitorková - vyučuje matematiku
Mgr. Zdeňka Tomanová - vyučuje matematiku
RNDr. Mária Vronková - vyučuje matematiku
RNDr. Blanka Zapletalová - vyučuje matematiku


PK přírodovědných předmětů.jpg