Přijímací řízení

Přijímací řízení

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů byl zveřejněn v budově školy a na webových stránkách školy ve čtvrtek 20. 5. 2021.
Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů ředitelka školy odešle rozhodnutí o nepřijetí. Případné odvolání je možné podat nejdříve po převzetí tohoto rozhodnutí o nepřijetí. Doporučujeme podání odvolání nejdříve telefonicky konzultovat s vedením školy.


Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden termín bez ohledu na důvod nekonal, může tuto JPZ konat v náhradním termínu. Takový uchazeč musí potvrdit řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května 2021, že bude konat JPZ v náhradním termínu. Potvrdit konání JPZ v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a tím mu již vzniklo právo konat JPZ v náhradním termínu.

Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v 1. kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání JPZ v náhradním termínu.


Rozhodnutí o konání jednotné přijímací zkoušky

Počet přijatých přihlášek ke vzdělávání je vyšší než předpokládaný počet přijímaných uchazečů, proto na naši škole UCHAZEČI BUDOU KONAT JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU z českého jazyka a literatury a z matematiky.


Rozesílání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce

Pozvánky k JPZ s dalšími informacemi byly všem uchazečům o vzdělávání na naší škole během pondělí 12. dubna 2021 a v úterý 13. dubna 2021 rozeslány.


Testování uchazečů o střední vzdělávání

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-1MIN/KAN je osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce možná pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,
b) chrání si nos a ústa respirátorem nebo rouškou, a 
c) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního PT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Test uchazeči provede škola, jejímž je žákem, a vydá o výsledku testu doklad. Test musí být proveden v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky.
Pokud uchazeč negativní výsledek testu na COVID-19 nepředloží, nebude mít právo konat přijímací zkoušku. Pokud bude mít výsledek testu pozitivní, bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Ve specifických případech lze negativní výsledek testu nahradit jiným dokumentem (blíže viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání čj. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN).


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dny otevřených dveří se v letošním školním roce uskutečnily v úterý 1. 12. 2020, ve středu 2. 12. 2020 a v úterý 2. 2. 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci a nastaveným pravidlům jsme pro Vás Dny otevřených dveří připravili online formou.

Pokud jste se našeho Dne otevřených dveří nezúčastnili, můžete se podívat na záznam z poslední (únorové) akce:


Virtuální prohlídka školy


EL

EKONOMICKÉ LYCEUM

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

OA

OBCHODNÍ AKADEMIE

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

SPZ

OBCHODNÍ AKADEMIE – dálková forma

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení