Přijímací řízení

Přijímací řízení

Ukončení 1. kola přijímacího řízení

Dne 15. května 2024 jsme zveřejnili výsledky 1. kola přijímacího řízení, a to v budově školy a na webových stránkách školy. Oba obory vzdělání na denní formě vzdělávání jsou naplněny, 2. kolo přijímacího řízení vyhlašovat nebudeme. Jiné školy mohou 2. kolo přijímacího řízení vyhlásit. Bližší informace jak postupovat naleznete v přiloženém letáku, který připravilo MŠMT:
leták v českém jazyce
leták v ukrajinském jazyce


Předpokládané POČTY OTEVÍRANÝCH TŘÍD ve školním roce 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat následující počet tříd:

 • 5 tříd oboru Ekonomické lyceum - denní forma vzdělávání
 • 1 třídu oboru Obchodní akademie - denní forma vzdělávání
 • 1 třída oboru Obchodní akademie - dálková forma vzdělávání
   

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

 • přihlášky pro první kolo přijímacího řízení se podávají od 1. února do 20. února 2024
 • uchazeč může podat přihlášku na 3 školy
 • na všech přihláškách musí být pořadí škol stejné (vyjadřuje závaznou preferenci zájmu uchazeče o školu)
 • jestliže chce uchazeč podat přihlášku na oba obory vzdělání na naší škole, musí oba obory uvést na přihlášku jako „dvě školy“
 • MŠMT stanovilo konání jednotné přijímací zkoušky na tyto dny:
  • 1. termín - 12. 4. 2024
  • 2. termín - 15. 4. 2024
 • přihlášky je možné podat třemi způsoby: elektronicky prostřednictvím systému DIPSY (preferovaný způsob), v podobě výpisu získaného ze systému DIPSY nebo v podobě tiskopisu s přílohami v listinné podobě
 • pokud základní škola hodnotila uchazeče slovně, musí být toto slovní hodnocení převedeno pro účely přijímacího řízení do klasifikace
 • nevyžadujeme potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, součástí tohoto doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení
 • uchazečům, kteří u nás budou konat jednotnou přijímací zkoušku, posíláme pozvánku k přijímací zkoušce nejpozději 14 dnů před termínem konání jednotné přijímací zkoušky; informaci o odeslání pozvánek zveřejníme zde na webových stránkách školy
   

Specifika přijímacího řízení pro cizince

 • uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, včetně uchazečů z Ukrajiny s dočasnou ochranou, na žádost nekonají jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury; znalost českého jazyka u těchto uchazečů škola ověří rozhovorem
 • uchazeči z Ukrajiny s dočasnou ochranou mohou na žádost konat jednotnou zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce
 • uchazeči z Ukrajiny s dočasnou ochranou mohou nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání čestným prohlášením
 • uchazeči z Ukrajiny s dočasnou ochranou, kteří budou žádat o úpravu přijímacích zkoušek (viz výše) přiloží k žádosti doklad o dočasné ochraně
 • cizinci (uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie) musí nejpozději do 1. 9. 2024 prokázat oprávněnost svého pobytu na území ČR; doporučujeme přiložit příslušný doklad již k přihlášce
   

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V letošním školním roce jsme pro vás zorganizovali tři Dny otevřených dveří prezenční formou - konkrétně od 16:00 do 18:00 hodin v úterý 28. 11. 2023, ve středu 29. 11. 2023 a ve středu 31. 1. 2024.

Budovu naší školy můžete zatím navštívit alespoň virtuálně a prostřednictvím videa, které jsme pro Vás připravili.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO 1. ROČNÍKU

Pro žáky 9. tříd i v letošním školním roce od 15. 11. 2023 organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka a literatury. Kurzy budou probíhat ve středu od 14:30 hodin do 15:30 hodin (matematika) a od 15:40 do 16:40 hodin (český jazyk a literatura). Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 uchazečů ve zvoleném kurzu. Maximální počet uchazečů v jednom kurzu je 25.
Zájemci vyplní a odešlou přihlášku.
Informace o zpracování osobních údajů je zveřejněna zde.
V době jarních prázdnin v hlavním městě Praha a ve středu před velikonočními prázdninami se přípravné kurzy nekonají.