Přijímací řízení

Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení na denní formě vzdělávání nebudeme vyhlašovat


POČET EVIDOVANÝCH PŘIHLÁŠEK

 • 465 přihlášek na obor Ekonomické lyceum - denní forma vzdělávání
 • 197 přihlášek na obor Obchodní akademie - denní forma vzdělávání
 • 15 přihlášek na obor Obchodní akademie - dálková forma vzdělávání
   

POČTY OTEVÍRANÝCH TŘÍD ve školním roce 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 předpokládáme otevření následujícího počtu tříd:

 • 5 tříd oboru Ekonomické lyceum - denní forma vzdělávání
 • 2 třídy oboru Obchodní akademie - denní forma vzdělávání
 • 1 třída oboru Obchodní akademie - dálková forma vzdělávání
   

OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

 • pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat maximálně 2 přihlášky
 • na obou odevzdaných přihláškách musí být pořadí škol stejné (pořadí škol nevyjadřuje preferenci zájmu o školu, ale termín konání zkoušky na jednotlivých školách)
 • pokud má uchazeč zájem o oba obory vzdělání na naší škole, musí podat dvě přihlášky
 • MŠMT stanovilo konání jednotné přijímací zkoušky na tyto dny:
  • 1. termín - 13. 4. 2023 - ve škole uvedené na 1. místě v přihlášce
  • 2. termín - 14. 4. 2023 - ve škole uvedené na 2. místě v přihlášce
 • přihlášky se podávají dle pokynů MŠMT ČR na předepsaných tiskopisech do 1. 3. 2023
 • přihláška musí být vyplněna ve všech částech, velmi důležité je uvedení kontaktních údajů na zákonného zástupce (zejména mobil pro operativní komunikaci) i uchazeče (zejména e-mail pro možnost zaslání výsledku didaktických testů) a rodného čísla uchazeče pro spárování uchazeče s výsledky přijímacího řízení
 • na přihlášce musí být uveden celý název naší školy (přihlášky s předvyplněným názvem je možné stáhnout z webových stránek školy – viz odkazy na obory vzdělání vpravo)
 • k přihlášce uchazeč přiloží doklady prokazující plnění kritérií přijímacího řízení (s výjimkou klasifikace z požadovaných ročníků, která je potvrzena příslušnou školou přímo na přihlášce)
 • pokud základní škola hodnotila uchazeče slovně, musí být toto slovní hodnocení převedeno pro účely přijímacího řízení do klasifikace – doporučujeme požádat o převod základní školu s dostatečným předstihem
 • na přihlášce nevyžadujeme potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, součástí tohoto doporučení je informovaný souhlas zletilého uchazečenebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče s navrženými úpravami podmínek přijímacího řízení
 • všem uchazečům posíláme pozvánku k přijímacím zkouškám nejpozději 14 dnů před termínem konání jednotné přijímací zkoušky; informaci o odeslání pozvánek zveřejníme zde na webových stránkách školy

Specifika přijímacího řízení pro cizince

 • uchazeči s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, včetně uchazečů z Ukrajiny s dočasnou ochranou, na žádost nekonají jednotnou zkoušku z českého jazyka a literatury; znalost českého jazyka u těchto uchazečů škola ověří rozhovorem - vzor žádosti je možné stáhnout zde
 • uchazeči z Ukrajiny s dočasnou ochranou mohou na žádost konat jednotnou zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce - vzor žádosti je možné stáhnout zde
 • uchazeči z Ukrajiny s dočasnou ochranou mohou nahradit doklad prokazující získání předchozího vzdělání čestným prohlášením - vzor čestného prohlášení je možné stáhnout zde
 • uchazeči z Ukrajiny s dočasnou ochranou, kteří budou žádat o úpravu přijímacích zkoušek (viz výše) přiloží k žádosti doklad o dočasné ochraně
 • cizinci (uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie) musí nejpozději do 1. 9. 2023 prokázat oprávněnost svého pobytu na území ČR; doporučujeme přiložit příslušný doklad již k přihlášce
 • uchazeči s trvalým pobytem mimo ČR uvedou do přihlášky kontaktní adresu v ČR, na kterou bude škola zasílat např. pozvánku k přijímací zkoušce

Výsledky přijímacího řízení

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky zpřístupní střední škole Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání nejpozději 28. dubna 2023
 • před vydáním rozhodnutí mohou uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
 • ředitelka školy ukončí do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků Centrem hodnocení uchazečů v rámci přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů
 • přijatým uchazečům je rozhodnutí o přijetí oznámeno zveřejněním tohoto seznamu na našich webových stránkách a na úřední desce na budově školy
 • nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno (poštou nebo datovou schránkou)
 • proti rozhodnutí o nepřijetí lze do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí (zaslaného poštou nebo datovou schránkou) podat odvolání (podání odvolání doporučujeme předem konzultovat s ředitelkou školy)
 • přijatý uchazeč musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí; pokud tak neučiní, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí

Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • uchazeč, který se k řádnému termínu jednotné přijímací zkoušky pro vážné důvody nedostaví a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu
 • MŠMT stanovilo konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu na tyto dny:
  • 1. termín - 10. 5. 2023 - ve škole uvedené na 1. místě v přihlášce
  • 2. termín - 11. 5. 2023 - ve škole uvedené na 2. místě v přihlášce

    

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO 1. ROČNÍKU

Pro žáky 9. tříd i v letošním školním roce od 16. 11. 2022 organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a z českého jazyka a literatury. Kurzy budou probíhat ve středu od 14:30 hodin do 15:30 hodin (český jazyk a literatura) a od 15:40 do 16:40 hodin (matematika). Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 10 uchazečů ve zvoleném kurzu. Maximální počet uchazečů v jednom kurzu je 25.
Zájemci vyplní a odešlou přihlášku.
Informace o zpracování osobních údajů je zveřejněna zde.
V době jarních prázdnin v hlavním městě Praha se přípravné kurzy nekonají.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V letošním školním roce jsme pro vás zorganizovali tři Dny otevřených dveří prezenční formou - konkrétně od 16:00 do 18:00 hodin v úterý 29. 11. 2022, ve středu 30. 11. 2022 a v úterý 31. 1. 2023.

Budovu naší školy můžete zatím navštívit alespoň virtuálně a prostřednictvím videa, které jsme pro Vás připravili.


Virtuální prohlídka školy