Přijímací řízení - Dálková forma vzdělávání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2023/2024 předpokládáme otevření 1 třídy 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v pětileté dálkové formě vzdělávání (30 uchazečů).

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Další informace k vyplnění přihlášky ke vzdělávání

  • musí být označena forma vzdělávání tak, že nehodící varianta se zřetelně škrtne
  • v kolonce Název a adresa střední školy se uvádí:
    • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
    • Resslova 8, 120 00 Praha 2
  • v kolonce Obor vzdělání (kód a název) se uvádí: 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • v tabulce předchozího vzdělání se uvádí název a IZO příslušné školy, včetně škol, které uchazeč nedokončil, ale v nichž úspěšně ukončil ročník
  • povinnou přílohou přihlášky jsou úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (tzn. 8. a 9. třída ZŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 9. třídy ZŠ, resp. 8. třída ZŠ a 1. ročník SŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 8. třídy ZŠ) - neakceptujeme výpisy z vysvědčení (s výjimkou uchazečů, kteří jsou aktuálně v posledním ročníku), výpisy z katalogu apod.
  • bližší informace k vyplnění přihlášky naleznete na webových stránkách CZVV