Přijímací řízení - Dálková forma vzdělávání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Rozesílání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce

Pozvánky k JPZ s dalšími informacemi jsme rozeslali v pondělí 12. dubna 2021.

Testování uchazečů o střední vzdělávání

V souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-1MIN/KAN je osobní přítomnost uchazeče na přijímací zkoušce možná pouze tehdy, pokud
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,
b) chrání si nos a ústa respirátorem, a 
c) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního PT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

Z tohoto důvodu doporučujeme uchazečům, aby si včas zaregistrovali termín testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 u poskytovatele zdravotních služeb. Test musí být proveden v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky. Z kapacitních důvodů nemůže uchazeče testovat naše škola.
Pokud uchazeč negativní výsledek testu na COVID-19 nepředloží, nebude mít právo konat přijímací zkoušku. Pokud bude mít výsledek testu pozitivní, bude konat přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Ve specifických případech lze negativní výsledek testu nahradit jiným dokumentem (blíže viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o testování uchazečů o střední vzdělávání čj. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN).

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2021/2022 předpokládáme otevření 1 třídy 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v pětileté dálkové formě vzdělávání (30 uchazečů).

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

 • ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku, pokud školský zákon nestanoví jinak
 • pro 1. kolo přijímacího řízení ředitelka školy stanovila, že uchazeči budou hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky a podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání - úplné znění jednotných kritérií přijímání a způsobu hodnocení jejich splnění je k dispozici zde
 • kritériem pro přijetí osob, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole a nebudou v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona konat přijímací zkoušku z českého jazyka, je navíc prokázání znalosti českého jazyka rozhovorem
 • v 1. kole přijímacího řízení do 1. ročníku dálkové formy vzdělávání (ŠVP Obchodní akademie pro studující při zaměstnání) se předpokládá přijetí 30 uchazečů
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení
 • uchazeči podají přihlášku na předepsaném tiskopise včetně příloh do 1. března 2021
 • pro osobní podání (v jehož rámci spolu s uchazečem zkontrolujeme úplnost podané přihlášky) v sekretariátu školy jsou určeny úřední hodiny
 • MŠMT stanovilo konání jednotné přijímací zkoušky na tyto dny:
  • 1. termín - 12. 4. 2021
  • 2. termín - 13. 4. 2021
  • náhradní termín - 12., nebo 13. 5. 2021
 • o přesném termínu jednotné přijímací zkoušky (včetně určení času a místa) budou uchazeči informování v pozvánce zaslané nejpozději 14 dnů před termínem této zkoušky
 • na přihlášce škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání
 • povinnou přílohou přihlášky jsou úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (tzn. 8. a 9. třída ZŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 9. třídy ZŠ, resp. 8. třída ZŠ a 1. ročník SŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 8. třídy ZŠ) - neakceptujeme výpisy z vysvědčení (s výjimkou uchazečů, kteří jsou aktuálně v posledním ročníku), výpisy z katalogu apod.
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami přiloží doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení
 • uchazeči, kteří ukončili povinnou školní docházku v zahraniční škole, přiloží doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou (jak v originálním znění, tak úředně ověřený překlad do českého jazyka, nejedná-li se o doklad ve slovenském jazyce)
 • přijatí uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území ČR

Další pokyny k vyplnění formuláře Přihláška ke vzdělávání

 • formulář musí být vyplněn čitelně (nejlépe hůlkovým písmem, na PC nebo na psacím stroji) a ve všech částech
 • velmi důležité je úplné vyplnění rodného čísla, adresy trvalého bydliště i korespondenční adresy (včetně PSČ)
 • musí být označena forma vzdělávání tak, že nehodící varianta se zřetelně škrtne
 • v kolonce Název a adresa střední školy se uvádí:
  • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
  • Resslova 8, 120 00 Praha 2
 • v kolonce Obor vzdělání (kód a název) se uvádí: 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • v tabulce předchozího vzdělání se uvádí název a adresa příslušné školy, včetně škol, které uchazeč nedokončil, ale v nichž úspěšně ukončil ročník
 • neúplně vyplněná přihláška či přihláška bez požadovaných příloh může být důvodem k nezařazení uchazeče do přijímacího řízení
 • bližší informace k vyplnění přihlášky naleznete zde