Přijímací řízení - Dálkové studium

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2019/2020 předpokládáme otevření 2 tříd 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v dálkové formě vzdělávání (60 uchazečů).

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

 • ke vzdělávání budou přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku
 • pro 2. kolo přijímacího řízení ředitelka školy stanovila, že uchazeči budou hodnoceni podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání - úplné znění jednotných kritérií přijímání a způsobu hodnocení jejich splnění je k dispozici zde
 • kritériem pro přijetí osob, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, je navíc prokázání znalosti českého jazyka
 • ve 2. kole přijímacího řízení na dálkovou formu vzdělávání se předpokládá přijetí 45 uchazečů
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení
 • uchazeči podají přihlášku na předepsaném tiskopise osobně do 7. června 2019 v sekretariátu školy v  úředních hodinách
 • na přihlášce škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání
 • povinnou přílohou přihlášky jsou úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (tzn. 8. a 9. třída ZŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 9. třídy ZŠ, resp. 8. třída ZŠ a 1. ročník SŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 8. třídy ZŠ) - neakceptujeme výpisy z vysvědčení, výpisy z katalogu apod.
 • uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, přiloží k přihlášce kopii dokladu prokazující oprávněnost jejich pobytu na území ČR
 • uchazeči, kteří ukončili povinnou školní docházku v zahraniční škole (mimo SR), přiloží doklad o splnění povinné školní docházky (úřední překlad do českého jazyka)
 • uchazeči, kteří získali základní vzdělání v zahraničí, přiloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení
 • hodnocení uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení bude ukončeno do 28. června 2019 - nejpozději v tento den bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí

Další pokyny k vyplnění formuláře Přihláška ke vzdělávání

 • formulář musí být vyplněn čitelně (hůlkovým písmem nebo na psacím stroji) a ve všech částech
 • velmi důležité je úplné vyplnění rodného čísla, adresy trvalého bydliště i korespondenční adresy (včetně PSČ)
 • musí být označena forma vzdělávání tak, že nehodící varianta se zřetelně škrtne
 • v kolonce Název a adresa střední školy se uvádí:
  • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
  • Resslova 8, 120 00 Praha 2
 • v kolonce Obor vzdělání (kód a název) se uvádí: 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • v tabulce předchozího vzdělání se uvádí název a adresa příslušné školy, včetně škol, které uchazeč nedokončil, ale v nichž úspěšně ukončil ročník
 • v případě, že uchazeč získal střední či vyšší vzdělání na jiné škole, je třeba přiložit ověřenou kopii příslušného dokladu (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce)
 • neúplně vyplněná přihláška či přihláška bez požadovaných příloh může být důvodem k nezařazení uchazeče do přijímacího řízení
 • bližší informace k vyplnění přihlášky naleznete zde

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro přijetí do 2. - 5. ročníku pro školní rok 2018/2019

 • ředitelka školy vyhlašuje podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijímací řízení do 2. až 5. ročníku dálkové formy vzdělávání oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie od 1. 9. 2019
 • ke vzdělávání do vyššího ročníku mohou být přijati pouze uchazeči, kteří již úspěšně ukončili (tj. v celkovém hodnocení na konci 2. pololetí alespoň prospěli) první ročník střední školy
 • v případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, tak určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen
 • v rámci přijímacího řízení může ředitelka školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky (tzv. rozdílové zkoušky), a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • termín pro podání přihlášky včetně jejích součástí je 31. května 2019; součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie o předchozím vzdělávání uchazeče, a to:
  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky
  • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil základní vzdělávání, pokud uchazeč získal základní vzdělání před splněním povinné školní docházky
  • vysvědčení ze všech úspěšně ukončených ročníků středního vzdělávání
  • je-li to relevantní, jsou součástí přihlášky i doklady nebo jejich ověřené kopie podle § 1 odst. 1 písm. g), h) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
 • přihlášku lze podat v sekretariátu školy v  úředních hodinách
 • na přihlášce škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání
 • rozdílová zkouška se bude konat v termínu do 27. června 2019, o přesném termínu bude uchazeč informován; uchazeč, který se k vykonání stanovené rozdílové zkoušky nedostaví, nebo ji nevykoná úspěšně, nesplní podmínku přijímacího řízení pro přijetí
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle průměrného prospěchu ze všech povinných předmětů za 2. pololetí prvního ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia; průměrný prospěch se vypočítá jako aritmetický průměr zaokrouhlený matematicky na 2 desetinná místa; pokud uchazeč absolvoval více prvních ročníků střední školy, určí se průměrný prospěch podle vysvědčení z toho prvního ročníku, který uchazeč absolvoval nejpozději
 • uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, prokáží oprávněnost svého pobytu na území ČR

Další pokyny k vyplnění formuláře Přihláška ke vzdělávání

 • formulář musí být vyplněn čitelně (hůlkovým písmem nebo na psacím stroji) a ve všech částech
 • velmi důležité je úplné vyplnění rodného čísla, adresy trvalého bydliště i korespondenční adresy (včetně PSČ)
 • musí být označena forma vzdělávání tak, že nehodící varianta se zřetelně škrtne
 • v kolonce Název a adresa střední školy se uvádí:
  • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
  • Resslova 8, 120 00 Praha 2
 • v kolonce Obor vzdělání (kód a název) se uvádí: 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • v tabulce předchozího vzdělání se uvádí název a adresa příslušné školy, včetně škol, které uchazeč nedokončil, ale v nichž úspěšně ukončil ročník
 • neakceptujeme výpisy z vysvědčení, výpisy z katalogu apod.
 • uchazeči, kteří ukončili povinnou školní docházku v zahraniční škole (mimo SR), přiloží doklad o splnění povinné školní docházky (úřední překlad do českého jazyka)
 • uchazeči, kteří získali základní vzdělání v zahraničí, přiloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení
 • v případě, že uchazeč získal střední či vyšší vzdělání na jiné škole, je třeba přiložit ověřenou kopii příslušného dokladu (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce)
 • neúplně vyplněná přihláška či přihláška bez požadovaných příloh může být důvodem k nezařazení uchazeče do přijímacího řízení
 • bližší informace k vyplnění přihlášky naleznete zde