Přijímací řízení - Dálková forma vzdělávání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025


1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

1. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení bylo oznámeno zveřejněním v budově školy a na webových stránkách školy.

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat 1 třídu 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v pětileté dálkové formě vzdělávání (30 uchazečů).


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro přijetí do 2. - 5. ročníku pro školní rok 2024/2025

Přijímacího řízení do 2. - 5. ročníku bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla uchazečům oznámena (zaslána).


3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

 • ředitelka školy vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku dálkové formy vzdělávání oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie od 1. 9. 2024 a zveřejnila úplné znění jednotných kritérií přijímání a způsob hodnocení jejich splnění
 • ve 3. kole přijímacího řízení na dálkovou formu vzdělávání se předpokládá přijetí 8 uchazečů
 • povinnou přílohou papírové přihlášky jsou:
  • doklad o splnění povinné školní docházky - tzn. vysvědčení z 9. třídy ZŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 9. třídy ZŠ, resp. vysvědčení z 1. ročníku SŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 8. třídy ZŠ; neakceptujeme výpisy z vysvědčení, výpisy z katalogu apod. (pouze uchazeči, kteří v době podání přihlášky ještě plní povinnou školní docházku, mohou doklad předložit nejpozději 1. 9. 2024)
  • hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí posledního úspěšně ukončeného ročníku ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia
 • termín pro podání přihlášky včetně jejích součástí je 1. července 2024
 • papírovou přihlášku lze podat v sekretariátu školy v  úředních hodinách
 • na přihlášce škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání
 • pro urychlení komunikace je možné spolu s přihláškou podat žádost o zasílání informací elektronicky - v takovém případě Vám všechny potřebné informace budeme posílat e-mailem (pokud zákon nestanoví jiný způsob doručování)