Přijímací řízení - Dálkové studium

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2019/2020 předpokládáme otevření 2 tříd 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v dálkové formě vzdělávání (60 uchazečů).

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

 • ke vzdělávání budou přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku, pokud školský zákon nestanoví jinak
 • všichni uchazeči musí v souladu se školským zákonem konat jednotnou přijímací zkoušku
 • pro 1. kolo přijímacího řízení ředitelka školy stanovila, že uchazeči budou hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky a podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání - úplné znění jednotných kritérií přijímání a způsobu hodnocení jejich splnění je k dispozici zde
 • kritériem pro přijetí osob, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, je navíc prokázání znalosti českého jazyka
 • v 1. kole přijímacího řízení na dálkovou formu vzdělávání se předpokládá přijetí 60 uchazečů
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení
 • uchazeči podají přihlášku na předepsaném tiskopise osobně do 1. března 2019 v sekretariátu školy v  úředních hodinách
 • MŠMT stanovilo konání jednotné přijímací zkoušky na tyto dny:
  • 1. termín - 12. 4. 2019
  • 2. termín - 15. 4. 2019
  • náhradní termín - 13., nebo 14. 5. 2019
 • uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku v termínu, který odpovídá pořadí, ve kterém uvedl naši školu na přihlášce ke vzdělávání, tj. ve většině případů 12. 4. 2019
 • na přihlášce škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání
 • povinnou přílohou přihlášky jsou úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (tzn. 8. a 9. třída ZŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 9. třídy ZŠ, resp. 8. třída ZŠ a 1. ročník SŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 8. třídy ZŠ) - neakceptujeme výpisy z vysvědčení, výpisy z katalogu apod.
 • uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, přiloží k přihlášce kopii dokladu prokazující oprávněnost jejich pobytu na území ČR
 • uchazeči, kteří ukončili povinnou školní docházku v zahraniční škole (mimo SR), přiloží doklad o splnění povinné školní docházky (úřední překlad do českého jazyka)
 • uchazeči, kteří získali základní vzdělání v zahraničí, přiloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení

Další pokyny k vyplnění formuláře Přihláška ke vzdělávání

 • formulář musí být vyplněn čitelně (hůlkovým písmem nebo na psacím stroji) a ve všech částech
 • velmi důležité je úplné vyplnění rodného čísla, adresy trvalého bydliště i korespondenční adresy (včetně PSČ)
 • musí být označena forma vzdělávání tak, že nehodící varianta se zřetelně škrtne
 • v kolonce Název a adresa střední školy se uvádí:
  • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
  • Resslova 8, 120 00 Praha 2
 • v kolonce Obor vzdělání (kód a název) se uvádí: 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • v tabulce předchozího vzdělání se uvádí název a adresa příslušné školy, včetně škol, které uchazeč nedokončil, ale v nichž úspěšně ukončil ročník
 • v případě, že uchazeč získal střední či vyšší vzdělání na jiné škole, je třeba přiložit ověřenou kopii příslušného dokladu (např. vysvědčení o maturitní zkoušce, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce)
 • neúplně vyplněná přihláška či přihláška bez požadovaných příloh může být důvodem k nezařazení uchazeče do přijímacího řízení
 • bližší informace k vyplnění přihlášky naleznete zde