Přijímací řízení - Dálková forma vzdělávání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024


POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2023/2024 předpokládáme otevření 1 třídy 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v pětileté dálkové formě vzdělávání (30 uchazečů).

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Další informace k vyplnění přihlášky ke vzdělávání

 • musí být označena forma vzdělávání tak, že nehodící varianta se zřetelně škrtne
 • v kolonce Název a adresa střední školy se uvádí:
  • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
  • Resslova 8, 120 00 Praha 2
 • v kolonce Obor vzdělání (kód a název) se uvádí: 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • v tabulce předchozího vzdělání se uvádí název a IZO příslušné školy, včetně škol, které uchazeč nedokončil, ale v nichž úspěšně ukončil ročník
 • povinnou přílohou přihlášky jsou úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (tzn. 8. a 9. třída ZŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 9. třídy ZŠ, resp. 8. třída ZŠ a 1. ročník SŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 8. třídy ZŠ) - neakceptujeme výpisy z vysvědčení (s výjimkou uchazečů, kteří jsou aktuálně v posledním ročníku), výpisy z katalogu apod.
 • bližší informace k vyplnění přihlášky naleznete na webových stránkách CZVVPŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro přijetí do 2. - 5. ročníku pro školní rok 2022/2023

 • ředitelka školy vyhlašuje podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijímací řízení do 2. až 5. ročníku dálkové formy vzdělávání oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie od 1. 9. 2023
 • ke vzdělávání do vyššího ročníku mohou být přijati pouze uchazeči, kteří již úspěšně ukončili (tj. v celkovém hodnocení na konci 2. pololetí alespoň prospěli) první ročník střední školy
 • v případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, tak určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen
 • v rámci přijímacího řízení může ředitelka školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky (tzv. rozdílové zkoušky), a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • termín pro podání přihlášky včetně jejích součástí je 31. května 2023; součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie o předchozím vzdělávání uchazeče, a to:
  • vysvědčení ze všech úspěšně ukončených ročníků středního vzdělávání
  • je-li to relevantní, jsou součástí přihlášky i doklady nebo jejich ověřené kopie podle § 1 odst. 1 písm. g), h) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
 • přihlášku lze podat v sekretariátu školy v  úředních hodinách
 • na přihlášce škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání
 • pro urychlení komunikace je možné spolu s přihláškou podat žádost o zasílání informací elektronicky - v takovém případě Vám všechny potřebné informace budeme posílat e-mailem (pokud zákon nestanoví jiný způsob doručování)
 • rozdílová zkouška se bude konat v termínu do 29. června 2023, o přesném termínu bude uchazeč informován; uchazeč, který se k vykonání stanovené rozdílové zkoušky nedostaví, nebo ji nevykoná úspěšně, nesplní podmínku přijímacího řízení pro přijetí
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle průměrného prospěchu ze všech povinných předmětů za 2. pololetí prvního ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia; průměrný prospěch se vypočítá jako aritmetický průměr zaokrouhlený matematicky na 2 desetinná místa; pokud uchazeč absolvoval více prvních ročníků střední školy, určí se průměrný prospěch podle vysvědčení z toho prvního ročníku, který uchazeč absolvoval nejpozději