Přijímací řízení - Dálková forma vzdělávání

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2022/2023 předpokládáme otevření 1 třídy 1. ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie v pětileté dálkové formě vzdělávání (30 uchazečů).

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

1. kolo přijímacího řízení bylo ukončeno, rozhodnutí o přijetí byla oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům se rozhodnutí zasílá poštou.


2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

 • ke vzdělávání budou přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku
 • pro 2. kolo přijímacího řízení ředitelka školy stanovila, že uchazeči budou hodnoceni podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání - úplné znění jednotných kritérií přijímání a způsobu hodnocení jejich splnění je k dispozici zde
 • kritériem pro přijetí osob, které získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, je navíc prokázání znalosti českého jazyka
 • ve 2. kole přijímacího řízení na dálkovou formu vzdělávání se předpokládá přijetí 15 uchazečů
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle výsledku hodnocení kritérií přijímacího řízení
 • uchazeči podají přihlášku na předepsaném tiskopise osobně do 31. května 2022 v sekretariátu školy v  úředních hodinách
 • na přihlášce škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání
 • povinnou přílohou přihlášky jsou úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil povinnou školní docházku (tzn. 8. a 9. třída ZŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 9. třídy ZŠ, resp. 8. třída ZŠ a 1. ročník SŠ pro uchazeče, kteří vyšli z 8. třídy ZŠ) - neakceptujeme výpisy z vysvědčení, výpisy z katalogu apod.
 • pro zaslání informací na e-mail uchazečů (resp. jejich zákonných zástupců) je třeba vyplnit a k přihlášce přiložit žádost pro plnoleté uchazeče, resp. žádost pro neplnoleté uchazeče
 • uchazeči, kteří ukončili povinnou školní docházku v zahraniční škole, přiloží doklad o splnění povinné školní docházky vydaný zahraniční školou (jak v originálním znění, tak úředně ověřený překlad do českého jazyka, nejedná-li se o doklad ve slovenském jazyce)
 • přijatí uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území ČR
 • hodnocení uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení bude s největší pravděpodobností ukončeno do 24. června 2021 - předpokládáme, že nejpozději v tento den bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí

Další pokyny k vyplnění formuláře Přihláška ke vzdělávání

 • formulář musí být vyplněn čitelně (nejlépe hůlkovým písmem, na PC nebo na psacím stroji) a ve všech částech
 • velmi důležité je úplné vyplnění rodného čísla, adresy trvalého bydliště i korespondenční adresy (včetně PSČ)
 • musí být označena forma vzdělávání tak, že nehodící varianta se zřetelně škrtne
 • v kolonce Název a adresa střední školy se uvádí:
  • Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborná škola, Praha 2, Resslova 8
  • Resslova 8, 120 00 Praha 2
 • v kolonce Obor vzdělání (kód a název) se uvádí: 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • v tabulce předchozího vzdělání se uvádí název a adresa příslušné školy, včetně škol, které uchazeč nedokončil, ale v nichž úspěšně ukončil ročník
 • neúplně vyplněná přihláška či přihláška bez požadovaných příloh může být důvodem k nezařazení uchazeče do přijímacího řízení
 • bližší informace k vyplnění přihlášky naleznete zdePŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ pro přijetí do 2. - 5. ročníku pro školní rok 2022/2023

 • ředitelka školy vyhlašuje podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijímací řízení do 2. až 5. ročníku dálkové formy vzdělávání oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie od 1. 9. 2022
 • ke vzdělávání do vyššího ročníku mohou být přijati pouze uchazeči, kteří již úspěšně ukončili (tj. v celkovém hodnocení na konci 2. pololetí alespoň prospěli) první ročník střední školy
 • v případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, tak určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen
 • v rámci přijímacího řízení může ředitelka školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky (tzv. rozdílové zkoušky), a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie
 • termín pro podání přihlášky včetně jejích součástí je 31. května 2022; součástí přihlášky jsou doklady nebo jejich ověřené kopie o předchozím vzdělávání uchazeče, a to:
  • vysvědčení ze všech úspěšně ukončených ročníků středního vzdělávání
  • je-li to relevantní, jsou součástí přihlášky i doklady nebo jejich ověřené kopie podle § 1 odst. 1 písm. g), h) a j) vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění
 • přihlášku lze podat v sekretariátu školy v  úředních hodinách
 • na přihlášce škola nevyžaduje potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání
 • pro urychlení komunikace je možné spolu s přihláškou podat žádost o zasílání informací elektronicky - v takovém případě Vám všechny potřebné informace budeme posílat e-mailem (pokud zákon nestanoví jiný způsob doručování)
 • rozdílová zkouška se bude konat v termínu do 29. června 2022, o přesném termínu bude uchazeč informován; uchazeč, který se k vykonání stanovené rozdílové zkoušky nedostaví, nebo ji nevykoná úspěšně, nesplní podmínku přijímacího řízení pro přijetí
 • pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodne jejich pořadí podle průměrného prospěchu ze všech povinných předmětů za 2. pololetí prvního ročníku střední školy nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia; průměrný prospěch se vypočítá jako aritmetický průměr zaokrouhlený matematicky na 2 desetinná místa; pokud uchazeč absolvoval více prvních ročníků střední školy, určí se průměrný prospěch podle vysvědčení z toho prvního ročníku, který uchazeč absolvoval nejpozději