Přijímací řízení - Ekonomické lyceum

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18


POZVÁNKY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM

Byly rozeslány pozvánky k přijímacím zkouškám. Pokud ji někdo neobdržel, kontaktujte naši školu, tel. 224 917 774. Zákonným zástupcům, kteří vlastní datovou schránku pro fyzické osoby, jsme pozvánku k přijímacím zkouškám zaslali pouze do datové schránky.

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2018/2019

 • ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení a zveřejnila "Kritéria pro hodnocení uchazečů při přijímacím řízení do 1. ročníku"
 • přihlášky se budou podávat dle pokynů MŠMT ČR na předepsaných tiskopisech do 1. března 2018
 • předvyplněný tiskopis přihlášky pro obor Ekonomické lyceum je k dispozici v pravé části; přihláška obsahuje 2 listy, vytiskněte ji tedy oboustranně
 • přihlášku lze odevzdat osobně v sekretariátu školy v  úředních hodinách
 • přihláška musí být vyplněna čitelně (hůlkovým písmem, na PC nebo na psacím stroji) a ve všech částech – velmi důležité je uvedení kontaktních údajů pro operativní komunikaci (mobil, e-mail) a rodné číslo uchazeče pro spárování uchazeče s výsledky přijímacího řízení
 • připomínáme, že na obou odevzdaných přihláškách musí být pořadí škol stejné
 • upozorňujeme, že na přihlášce musí být uveden správný kód a název oboru, tj. 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
 • na přihlášce škola nevyžaduje potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
 • uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, přiloží k přihlášce doklad prokazující oprávněnost jejich pobytu na území ČR
 • přijatí uchazeči se mohou zúčastnit rozřazovacích testů z anglického jazyka, termín bude včas zveřejněn
 • další informace naleznete v záložce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2018/2019 předpokládáme otevření 5 tříd oboru 78-42-M/02 Ekonomické lyceum (150 uchazečů).

Příklad výpočtu celkového počtu bodů při přijímacím řízení

1) Při jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka uchazeč získá 40 bodů a z matematiky také 40 bodů. Celkem tedy získal 80 bodů, které se vynásobí koeficientem 0,6 = 48 bodů

2) Příklad převedení známek z vysvědčení na body: uchazeč měl v 1. pololetí osmého ročníku ZŠ tři dvojky, ve 2. pololetí osmého ročníku ZŠ dvě dvojky a v 1. pololetí devátého ročníku ZŠ jednu dvojku a jednu trojku
od celkového počtu 100 bodů mu bude odečteno za šest dvojek 12 bodů a za jednu trojku 3 body
celkem tedy získá 85 bodů (=100-12-3), které se vynásobí koeficientem 0,4 = 34 body

3) Celkový počet bodů = 48 + 34 = 82 bodů