Přijímací řízení - Obchodní akademie

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

POČTY OTVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít 1 třídu (30 uchazečů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2021/2022

  • ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení a zveřejnila úplné znění jednotných kritérií přijímání a způsobu hodnocení jejich splnění
  • přihlášky se budou podávat dle pokynů MŠMT ČR na předepsaných tiskopisech do 1. března 2021
  • předvyplněný tiskopis přihlášky pro obor Obchodní akademie je k dispozici v pravé části; přihláška obsahuje 2 listy, vytiskněte ji tedy oboustranně
  • přihlášku lze odevzdat osobně v sekretariátu školy v  úředních hodinách
  • přihláška musí být vyplněna čitelně (hůlkovým písmem, na PC nebo na psacím stroji) a ve všech částech – velmi důležité je uvedení kontaktních údajů pro operativní komunikaci (mobil, e-mail) a rodné číslo uchazeče pro spárování uchazeče s výsledky přijímacího řízení
  • připomínáme, že na obou odevzdaných přihláškách musí být pořadí škol stejné
  • upozorňujeme, že na přihlášce musí být uveden správný kód a název oboru, tj. 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • na přihlášce nevyžadujeme potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání
  • bližší informace k vyplnění přihlášky naleznete na webových stránkách CZVV
  • přijatí uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, prokáží nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území ČR

Příklad výpočtu celkového počtu bodů při přijímacím řízení

1) Při jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka uchazeč získá 40 bodů a z matematiky také 40 bodů. Celkem tedy získal 80 bodů, které se vynásobí koeficientem 0,7 = 56 bodů

2) Příklad převedení známek z vysvědčení na body: uchazeč měl v 1. pololetí osmého ročníku ZŠ tři dvojky a v 1. pololetí devátého ročníku ZŠ jednu dvojku a jednu trojku
od celkového počtu 100 bodů mu bude odečteno za čtyři dvojky 8 bodů a za jednu trojku 3 body
celkem tedy získá 89 bodů (=100-8-3), které se vynásobí koeficientem 0,3 = 26,7 body

3) Celkový počet bodů = 56 + 26,7 = 82,7 bodů