Přijímací řízení - Obchodní akademie

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/24


POČeT EVIDOVANÝCH PŘIHLÁŠEK

Na obor vzdělání Obchodní akademie evidujeme 197 podaných přihlášek.


POZVÁNKA K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

Informační dopisy s pozvánkou k didaktickým testům JPZ byly odeslány doporučeně na adresy zákonných zástupců uchazečů nebo do datové schránky zákonných zástupců uchazečů.


POČTY OTEVÍRANÝCH TŘÍD

Ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít 2 třídy (60 uchazečů) oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie.


PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJETÍ DO 1. ROČ. PRO ŠK. ROK 2023/2024

  • ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení a zveřejnila úplné znění jednotných kritérií přijímání a způsobu hodnocení jejich splnění
  • předvyplněný tiskopis přihlášky pro obor Obchodní akademie je k dispozici v pravé části; vytiskněte ji prosím oboustranně
  • v případě, že si přihlášku vyplňujete sami, upozorňujeme, že na ni musí být uveden správný kód a název oboru, tj. 63-41-M/02 Obchodní akademie
  • přihlášku lze odevzdat osobně v sekretariátu školy v  úředních hodinách
  • bližší informace k vyplnění přihlášky naleznete na webových stránkách CZVV
  • obecné informace o organizaci přijímacího řízení (včetně termínů jednotné přijímací zkoušky) jsou k dispozici zde


Příklad výpočtu celkového počtu bodů při přijímacím řízení

1) Při jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka uchazeč získá 40 bodů a z matematiky také 40 bodů. Celkem tedy získal 80 bodů, které se vynásobí koeficientem 0,6 = 48 bodů

2) Příklad převedení známek z vysvědčení na body: uchazeč měl v 1. pololetí osmého ročníku ZŠ tři dvojky, ve 2. pololetí osmého ročníku ZŠ samé jedničky a v 1. pololetí devátého ročníku ZŠ jednu dvojku a jednu trojku
od celkového počtu 100 bodů mu bude odečteno za čtyři dvojky 8 bodů a za jednu trojku 3 body
celkem tedy získá 89 bodů (=100-8-3), které se vynásobí koeficientem 0,4 = 35,6 bodů

3) Celkový počet bodů = 48 + 35,6 = 83,6