Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO 1. ROČNÍKU

Pro žáky 9. tříd nabízíme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka a literatury.
Kurz byl zahájen ve středu 6. 12. 2017. Vzhledem k výuce na ZŠ jsme posunuli začátek matematiky na 14:30 h. Od 16:10 h bude navazovat příprava z českého jazyka a literatury.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Máte zájem podívat se do školy? Chcete si promluvit se současnými žáky i absolventy? Chcete poznat naše učitele?

Pak přijďte na některý z dnů otevřených dveří! V listopadu proběhly již dva dny otevřených dveří.

Další termín je stanoven na úterý 20. 2. 2018 od 16 do 18 hodin.

Nehodí se Vám avizovaný termín? Nevadí! Zavolejte do školy na tel: 224 923 980 a domluvte si individuální termín návštěvy.

EL

EKONOMICKÉ LYCEUM

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

OA

OBCHODNÍ AKADEMIE

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

SPZ

OBCHODNÍ AKADEMIE – dálková forma

Kritéria přijímacího řízení, výsledky přijímacího řízení

POČTY OTEVÍRANÝCH TŘÍD ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2017/2018 předpokládáme otevření následujícího počtu tříd:

 • 5 tříd oboru Ekonomické lyceum - denní forma vzdělávání
 • 1 třída oboru Obchodní akademie - denní forma vzdělávání
 • 3 třídy oboru Obchodní akademie - dálková forma vzdělávání



OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

 • pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat maximálně 2 přihlášky
 • na obou odevzdaných přihláškách musí být pořadí škol stejné
 • v přijímacím řízení jsou uchazeči hodnoceni na základě kritérií stanovených ředitelkou školy (výsledky jednotné přijímací zkoušky a hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání)
 • MŠMT stanovilo konání jednotné přijímací zkoušky na tyto dny:
  • 1. termín - 12. 4. 2018- ve škole uvedené na 1. místě v přihlášce
  • 2. termín - 16. 4. 2018- ve škole uvedené na 2.místě v přihlášce
 • přihlášky se podávají dle pokynů MŠMT ČR na předepsaných tiskopisech do 1. 3. 2018
 • přihláška musí být vyplněna čitelně (hůlkovým písmem, na PC nebo na psacím stroji) a ve všech částech – velmi důležité je uvedení kontaktních údajů pro operativní komunikaci (mobil, e-mail) a rodné číslo uchazeče pro spárování uchazeče s výsledky přijímacího řízení
 • na přihlášce musí být uveden správný kód a název oboru
 • naše škola nevyžaduje potvrzení od lékaře
 • uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, přiloží k přihlášce doklad prokazující oprávněnost jejich pobytu na území ČR
 • všem uchazečům posíláme po ukončení příjmu přihlášek pozvánku k přijímacím zkouškám
 • přijatým uchazečům je rozhodnutí o přijetí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na našich webových stránkách a v budově školy
 • nepřijatým uchazečům škola zasílá rozhodnutí o nepřijetí
 • přijatý uchazeč musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí; pokud tak neučiní, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí

vyuka pisemne a elektronicke komunikace.jpg vyuka dejepisu.jpg vyuka v 204.jpg