Projekty EU

Aktuální projekty spolufinancované Evropskou unií


Osobnostně profesní rozvoj pedagogů v ČAO Resslova 8 v letech 2017-2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006817
Termín realizace projektu: 1.9.2017 - 31.8.2019

Projekt je realizován v souladu s výzvou č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směrování. Jde o oblast osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů a o oblast podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů se jedná konkrétně o:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • tandemová výuka na SŠ
 • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • CLIL ve výuce na SŠ
 • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz upr.jpg

Bez kyberšikany; vzdělávání pro větší kybernetickou bezpečnost na školách

Název projektu (angl. orig.): Minus Cyberbullying; Cybersecurity Education for More Safety in Schools
Registrační číslo projektu: 2017-1-UK01-KA219-036495_7
Termín realizace projektu: 1.9.2017 - 31.8.2019

Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Strategická partnerství pouze mezi školami. Projekt je mezinárodní a účastní se jej střední školy ze šesti států - Velké Británie, Rumunska, Španělska, Itálie, České republiky a Turecka.

Cíle projektu:

 • tvorba materiálu k zařazení tematiky prevence šikany do aktivit školy a navazující školení učitelů a dalších zaměstnanců
 • vybudování školního klimatu v duchu vzájemné akceptace, tolerance a respektu za účelem posílení pozitivních vztahů a vzájemného přijetí
 • zřízení školní komise nebo pracovní skupiny pro plánování, realizaci a vyhodnocení programu prevence šikany
 • rozvoj a realizace praktických inovačních aktivit, které mohou přispět k posílení pozitivního a bezpečného školního prostředí pro všechny žáky středních škol
 • zvyšování povědomí mládeže o rizicích on-line aktivit, odpovědném využívání internetu a kybernetické bezpečnosti
 • šíření vytvořených zásad ochrany před kyberšikanou napříč Evropou

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS.jpg