Projekty EU a jiné

Aktuální projekty


VÝMĚNNÝ POBYT PRAHA - HERNE 2024

Letošního výměnného pobytu s naší partnerskou školou „Mulvany Berufskolleg Herne“ z Německa se zúčastní 18 žáků 3. ročníku. Ve dnech od 15. dubna 2024 do 19. dubna 2024 je čeká první setkání se svými vrstevníky v Německu. Připraven je program nejen v cílovém městě, ale mohou se těšit i na výlety a exkurze do blízkých měst Dortmundu, Bochumi a Düsseldorfu.

Pražská část výměny se uskuteční od 3. června 2024 do 7. června 2024. Také zde budou čeští a němečtí žáci trávit společně čas ve škole nebo si užívat prohlídku Prahy nebo návštěvu Národního divadla.

Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

Logo na web.jpg

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1 INOVACE VE VZDĚLÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE

Cílem investice je:

a) zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci jejich digitálnímu vyloučení, tzv. digitální propasti. Dotaci je škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií, které bude dle potřeby a vlastního uvážení zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

b) použít finanční prostředky za účelem pořízení digitálních učebních pomůcek - pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU doučování loga na web.jpg

Předchozí projekty spolufinancované Evropskou unií


VÝMĚNNÝ POBYT PRAHA - HERNE 2023

Tradice znovu obnovena!

Po 3 letech ovlivněných epidemií covidu obnovujeme spolupráci s naší partnerskou školou z německého města Herna a těšíme se na výměnný zájezd 15ti českých a 15ti německých žáků. Od 27. do 31. 3. 2023 budeme hostit německé žáky v doprovodu jejich 3 učitelů v Praze. České i německé žáky čeká bohatý program nejen na naší škole, ale také v Praze a na výletě v Terezíně.

Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.

česko-německý fond budoucnosti logo-barevne-ve-formatu-jpg.JPG

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Název programu: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Cílem aktivity je podpořit žáky se slabším socioekonomickým zázemím a žáky ohrožených školním neúspěchem v důsledku nemožnosti realizovat prezenční výuku ve školách. Ke snížení studijních výsledků došlo zejména u žáků, kteří se distančních forem výuky účastnili částečně nebo vůbec, a to v přímé souvislosti s nevyhovujícím domácím zázemím a nízkou motivací. Tento stav vede k dalšímu prohlubování nerovností mezi žáky, ale i školami. Doučování bude mít kromě složky vedoucí k doplnění znalostí a dovedností také významný socializační efekt. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Aktivita je určena základním a středním školám a školským zařízením. Souhrnné náklady za celé období realizace (2022-2023) činí 1 mld. Kč, které budou školám poskytnuty prostřednictvím nového institutu školského zákona, tzv. Ad hoc normativu nebo prostřednictvím výzvy.

Financováno Evropskou unií – Next Generation EU doučování loga na web.jpg

TIME TO HELP!

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA229-078262
Termín realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022 (prodlouženo do 31. 8. 2023)

Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Partnerství škol. Projekt je mezinárodní a účastní se jej pět středních škol z pěti států – Itálie, Lotyšska, Kypru, Rakouska a České republiky.

Cíle projektu:

 • na mezinárodní úrovni diskutovat problematiku životního prostředí a zdravého životního stylu
 • vymezit základní problémy, které se týkají prostředí, v němž se žáci pohybují
 • navrhovat řešení identifikovaných problémů
 • komunikovat s lokálními úředníky
 • měřit a analyzovat produkci odpadů ve školách
 • navrhovat další způsoby recyklace použitých materiálů či použitého zboží
 • zkušenosti a postřehy sdílet se žáky a učiteli partnerských škol
 • posílit schopnost komunikovat v anglickém jazyce
 • spoluorganizovat mezinárodní soutěž v ploggingu (běh, při němž se sbírá odpad)
 • posílit kontakt s komunitou, která se školou souvisí
 • do projektových aktivit zapojit seniory

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS.jpg

MicrosoftTeams-image (22).png

Osobnostně profesní rozvoj pedagogů v ČAO Resslova 8 v letech 2020-2021

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016615
Termín realizace projektu: 1.1.2020 - 31.12.2021

Projekt je realizován v souladu s výzvou č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směrování. Jde o oblast osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů a o oblast podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů se jedná konkrétně o:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • kariérní poradenství
 • stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • tandemová výuka na SŠ
 • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • CLIL ve výuce na SŠ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz upr.jpg

Výzvy ve vzdělávání v digitálním věku

Název projektu (angl. orig.): Critical Original Response to Education (akronym: CORE)
Registrační číslo projektu: 2018-1-TR01-KA229-059210_3
Termín realizace projektu: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020 (prodlouženo do 31. 8. 2021)

Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Partnerství škol. Projekt je mezinárodní a účastní se jej pět středních škol ze čtyř států – Turecka, Portugalska, Polska a České republiky.

Cíle projektu:

 • rozvíjet digitální dovednosti jak žáků, tak učitelů
 • efektivně využívat digitální technologie ve výuce
 • vytvářet a využívat digitální materiály
 • zapojením digitálních technologií do výuky čelit digitální negramotnosti
 • budovat povědomí žáků o významu technologií, technických oborů a exaktních věd, zlepšovat vztah žáků k těmto oblastem, popřípadě zvyšovat zájem žáků o technická a vědecká povolání
 • připravovat žáky na požadavky trhu, mezi které patří právě digitální dovednosti
 • zlepšovat jazykové dovednosti
 • podporovat kritické myšlení žáků a jejich kreativitu, podporovat schopnost žáků spolupracovat
 • vést žáky k významu sebevzdělávání a vlastní iniciativy
 • podporovat postoje, jako je tolerance, respekt k odlišnosti a interkulturní porozumění, které jsou potřebné v současném globalizovaném světě
 • sdílet s učiteli příklady dobré praxe a efektivní výukové metody
 • podporovat evropské občanství
 • podporovat mezinárodní partnerství mezi studenty a učiteli

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS.jpg

Role vzdělávání v ochraně dětí a žen ohrožených konfliktem

Název projektu (angl. orig.): The Role of Education in Protecting Children and Women in Conflict (akronym: REMEDY)
Registrační číslo projektu: 2018-1-CZ01-KA229-048017_1
Termín realizace projektu: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020 (prodlouženo do 31. 8. 2021)

Projekt je realizován v rámci programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Partnerství škol. Projekt je mezinárodní a účastní se jej šest středních škol z pěti států – Itálie, Polska, Turecka, Rumunska a České republiky.

Cíle projektu:

 • posilovat u žáků aktivní občanství a morální hodnoty
 • sdílet zkušenosti mezi pedagogy
 • posílit schopnost komunikovat v anglickém jazyce
 • nahlédnout na současné mezinárodní krize z politického, sociologického a psychologického hlediska
 • zhodnotit dopad válek a konfliktů (minulých i současných) na situaci žen a dětí v postižených regionech
 • získat přehled o aktuálních formách pomoci evropských zemí v konfliktních regionech
 • porovnat roli žen a dětí v minulosti a současnosti
 • studovat psychologické vazby mezi dítětem a matkou a dopady života bez matky

Projekt je financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS.jpg


Osobnostně profesní rozvoj pedagogů v ČAO Resslova 8 v letech 2017-2019

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0006817
Termín realizace projektu: 1.9.2017 - 31.8.2019

Projekt byl realizován v souladu s výzvou č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a  vzdělávání.

Cílem projektu byl rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směrování. Šlo o oblast osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů a o oblast podpory žáků ohrožených školním neúspěchem. V rámci osobnostně sociálního a profesního rozvoje pedagogů se jednalo konkrétně o:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
 • vzdělávání pedagogického sboru zaměřené na inkluzi
 • sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • tandemová výuka na SŠ
 • zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • CLIL ve výuce na SŠ
 • vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz upr.jpg

Bez kyberšikany; vzdělávání pro větší kybernetickou bezpečnost na školách

Název projektu (angl. orig.): Minus Cyberbullying; Cybersecurity Education for More Safety in Schools
Registrační číslo projektu: 2017-1-UK01-KA219-036495_7
Termín realizace projektu: 1.9.2017 - 31.8.2019

Projekt byl realizován v rámci programu Erasmus+, Klíčová Akce 2: Strategická partnerství pouze mezi školami. Projekt byl mezinárodní a účastnili se jej střední školy ze šesti států - Velké Británie, Rumunska, Španělska, Itálie, České republiky a Turecka.

Cíle projektu:

 • tvorba materiálu k zařazení tematiky prevence šikany do aktivit školy a navazující školení učitelů a dalších zaměstnanců
 • vybudování školního klimatu v duchu vzájemné akceptace, tolerance a respektu za účelem posílení pozitivních vztahů a vzájemného přijetí
 • zřízení školní komise nebo pracovní skupiny pro plánování, realizaci a vyhodnocení programu prevence šikany
 • rozvoj a realizace praktických inovačních aktivit, které mohou přispět k posílení pozitivního a bezpečného školního prostředí pro všechny žáky středních škol
 • zvyšování povědomí mládeže o rizicích on-line aktivit, odpovědném využívání internetu a kybernetické bezpečnosti
 • šíření vytvořených zásad ochrany před kyberšikanou napříč Evropou

Projekt byl financován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

LogosBeneficairesErasmus+RIGHT_CS.jpg